HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Cần hiểu rõ tư tưởng của Bác Hồ về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Cập nhật ngày: 26/10/2016 | 09:32 GMT+7

Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá cách mạng, sự nghiệp đổi mới của nước ta, nhất là có những luận điệu cố tình xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) của Việt Nam. Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 là chúng ta cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao nhận thức, hiểu rõ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Sở dĩ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến vấn đề này, một phần cũng xuất phát từ việc lâu nay, nhận thức về xã hội XHCN và con đường đi lên CNXH vẫn còn có nhiều biểu hiện lệch lạc, chưa nhận rõ quy luật của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội. Vì vậy, các thế lực thù địch lợi dụng sự “lệch lạc” này để xuyên tạc, đả phá, làm xói mòn niềm tin trong nhân dân.

Sau ngày đất nước thống nhất, Quốc hiệu của nước ta đã chính thức với tên gọi đầy đủ: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ đó đến nay, trong bất cứ văn bản nào của chính quyền, cơ quan nhà nước, thậm chí một cái đơn của mỗi người dân thì trên dòng đầu tiên đều phải ghi đầy đủ Quốc hiệu. Quốc hiệu đó thể hiện tính thống nhất, khát vọng, con đường đi tới của cả dân tộc Việt Nam về lâu dài đó là xây dựng thành công CNXH. Điều đó cũng thể hiện sự trung thành của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.

Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự phản ánh chính xác mục đích, lý tưởng, khát vọng và ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, để bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc, không rơi vào lệ thuộc, đói nghèo lạc hậu, chặng đường tiếp theo chỉ có thể là đi lên CNXH. Do những đặc trưng nội tại của mình, CNXH sẽ củng cố những thành quả đã giành được trong cách mạng dân tộc dân chủ, tạo điều kiện để bảo đảm cho độc lập và sự phát triển của dân tộc.

Tư tưởng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang một nội dung sâu sắc, triệt để là độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. CNXH không chỉ củng cố những giá trị nêu trên mà còn làm phong phú về mặt nội dung, xác lập các điều kiện để hiện thực hóa các nội dung đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Chỉ có CNXH, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng triệt để các dân tộc bị áp bức khỏi ách nô lệ; chỉ có cách mạng XHCN mới bảo đảm cho một nền độc lập thật sự, chân chính.

CNXH theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một xã hội tốt đẹp, xóa bỏ áp bức, bóc lột; công bằng, hợp lý-làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng; bảo đảm phúc lợi cho người già, trẻ mồ côi; một xã hội có nền sản xuất phát triển gắn liền với sự phát triển khoa học-kỹ thuật và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Đó là một xã hội có kỷ cương, đạo đức, văn minh, trong đó người với người là bạn bè, đồng chí, anh em, mọi người được phát triển hết khả năng của mình; hòa bình hữu nghị, làm bạn với các nước; một xã hội do nhân dân lao động làm chủ thực sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tường Mạnh

1,320
Viết bình luận mới