HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 21/03/2017 | 08:24 GMT+7

Ngày 8/3, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 103/KH –UBND về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020.

Mục đích để các tầng lớp nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy điển hình tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 cần gắn với tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tỉnh, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sức thuyết phục.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải mang tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí.

Thanh Bình

1,145
Viết bình luận mới