Nhân rộng các mô hình điển hình làm theo lời Bác

Cập nhật ngày: 21/06/2021 | 10:00 GMT+7

Việc triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đa dạng hóa các hình thức triển khai

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).

Trong quá trình triển khai Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn yêu cầu phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 5/7/2018 của Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông và Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 19/4/2019 về trách nhiệm, nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Khối gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đảng viên, góp phần quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm.

Trong 5 năm qua (2016-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 12 kế hoạch và 8 hướng dẫn để triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm; chỉ đạo tổ chức quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác cho 15.237 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đảng bộ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối chỉ đạo và gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Qua thực tiễn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong toàn Đảng bộ Khối đã xây dựng được 163 mô hình tập thể và 318 gương cá nhân điển hình. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tuyên dương và khen thưởng cho 103 tập thể và 214 cá nhân tiêu biểu, từ đó, tạo động lực tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tiếp tục lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh

Để tiếp tục lan tỏa sâu sắc những giá trị di sản của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng, kiến thiết tỉnh Đắk Nông, cũng như công tác xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Khối xác định nội dung trọng tâm trong thời gian tới là tuyên truyền sâu rộng những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.

Đảng bộ Khối đẩy mạnh công  tác tuyên truyền, giới thiệu kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị; biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình. Cùng với tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua học tập và làm theo gương Bác, Đảng bộ Khối chú trọng công tác đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Anh Biên

1,005
Viết bình luận mới