Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Cập nhật ngày: 09/08/2021 | 09:13 GMT+7

Ngày 6/8, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 22-KH/TU thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (gọi tắt là chuyên đề).

Theo kế hoạch, việc học tập và quán triệt chuyên đề tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngoài ra, nội dung của kế hoạch nêu rõ một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về học tập và làm theo Bác. Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, mục tiêu là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Về hình thức và thời gian thực hiện, tổ chức học tập và quán triệt chuyên đề đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên phải hoàn thành trong quý III năm 2021. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của chuyên đề phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.

Về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung thực hiện chuyên đề vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của địa phương, đơn vị.

Hằng năm, mỗi cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn tối thiểu 2 vấn đề nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; chủ động xây dựng 2 mô hình mới về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; đăng ký về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

Thời gian đăng ký vào tháng 1 hằng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm vào kế hoạch học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện chuyên đề toàn khóa là mội nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân.

Kế hoạch yêu cầu đưa nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ.

Bình Minh

1,294
Viết bình luận mới