HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hệ thống Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Cập nhật ngày: 22/09/2016 | 10:25 GMT+7

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 48-KH/BTG TW về Báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tuyên truyền thường xuyên, liên tục, có hệ thống; hình thức phong phú, sinh động; không để xảy ra sơ hở, thiếu sót.

Nội dung tuyên truyền gồm: Khẳng định kết quả quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng phát triển kinh tế và văn hóa; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng…

Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên tất cả; hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…

Phong cách Hồ Chí Minh: Phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người; phong cách tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị, phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương…

Phát hiện, biểu dương, cổ vũ cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc và các bài học kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt việc tốt. Đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công cuộc đổi mới theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thùy Dương

694
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?