Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 02/06/2020 | 09:14 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém… Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Đối với cán bộ kiểm tra, Người yêu cầu “cán bộ kiểm tra phải học tập và thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng, phải luôn chú ý nâng cao khả năng chuyên môn, phải cố gắng công tác, phải trau dồi đạo đức cách mạng; đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, thật thà phê bình, tự phê bình để làm gương mẫu trong chấp hành kỷ luật của Đảng...”.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng xác định “Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa”.

Thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định rõ “... nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của ủy ban kiểm tra (UBKT) và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp”.

Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong hai ngày 27 và 28/4, tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Vận dụng sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ kiểm tra nói riêng, trong thời gian qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng, hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ các cấp ủy giao.

Trên cơ sở quy hoạch, UBKT các cấp lựa chọn cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm luân chuyển cán bộ, công chức kiểm tra; phân công, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Từ trong thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện luôn tuyệt đối trung thành vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; giữ vững phương châm “công minh, chính xác, kịp thời” và phương pháp công tác Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi cấp ủy đảng các cấp đang chuẩn bị giới thiệu nhân sự UBKT khóa mới, cấp ủy, UBKT các cấp tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và  đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ kiểm tra nói riêng. Trong đó, lựa chọn đưa vào nhân sự UBKT khóa mới phải là những đồng chí có đức, có tài, có đủ uy tín, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và hiểu biết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng...

UBKT các cấp kiên quyết không để lọt vào UBKT những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”’; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với Nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

UBKT các cấp thường xuyên nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp bằng hình thức phù hợp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng gắn với việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo UBKT; có chính sách, chế độ đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ kiểm tra, để tạo điều kiện để yên tâm công tác; đồng thời, có chính sách thu hút những người có đủ đức, đủ tài, có tâm huyết, bản lĩnh để làm công tác kiểm tra, giám sát…

Đường Hồng Thắng

1,631
Viết bình luận mới