Cần làm gì để nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ do gặp khó khăn bởi dịch Covid-19?

Cập nhật ngày: 27/09/2021 | 07:47 GMT+7

Người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị hỗ trợ do gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia.

 

Câu hỏi: Để nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ do gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, người lao động, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp trực tuyến không? Nếu được thì nộp ở đâu?

Trả lời:

Người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị hỗ trợ do gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia (tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/). Cổng DVC quốc gia sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để giải quyết (đối với dịch vụ công “Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất”) và xác nhận (đối với các dịch vụ công khác).

Đồng thời, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ để cơ quan BHXH xác nhận theo quy định tại Chương I, II, III của Quyết định số 23/QĐ-TTg trên Cổng DVC BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/) hoặc trên phần mềm của nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử (I-VAN).

Câu hỏi: Trên Cổng DVC quốc gia hiện có bao nhiêu DVC hỗ trợ người lao động, đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 liên quan đến lĩnh vực BHXH? Gồm những DVC nào?

Trả lời:

Hiện nay, trên Cổng DVC quốc gia có 5 DVC hỗ trợ người lao động, đơn vị sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, bao gồm:

1. Dành cho đơn vị sử dụng lao động:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

- Hỗ trợ người lao động ngừng việc.

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Dành cho người lao động: Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

514
Viết bình luận mới