Phấn đấu có 150 HTX ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật ngày: 03/08/2021 | 09:15 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, tỉnh Đắk Nông đề ra mục tiêu đến năm 2030, có trên 300 tổ hợp tác (khoảng 4.200 thành viên), trên 360 HTX (khoảng 17.000 thành viên), trên 5 liên hiệp HTX (khoảng 20 thành viên).

HTX Nông Lâm nghiệp và Thương mại Tia Sáng (Gia Nghĩa) sử dụng nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt để ươm giống chanh dây

Số HTX hoạt động khá, tốt chiếm từ 45%; trung bình chiếm từ 40% trên tổng số HTX trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có trên 150 HTX và trên 180 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh đưa ra các giải pháp như: Rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách về phát triển KTTT, HTX và quy định của pháp luật có liên quan. Tỉnh triển khai nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX. Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX.

Công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT, HTX... sẽ được chú trọng hơn.

Đức Hùng

2,822
Viết bình luận mới