Đắk Glong tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 19/01/2021 | 11:06 GMT+7

Đảng bộ huyện Đắk Glong vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Nghị quyết thể hiện sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Theo đồng chí Vũ Tá Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, hợp lòng dân. Vì vậy, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, đổi mới. Hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, ngày càng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

Giai đoạn 2010 - 2020, toàn huyện đã đầu tư hơn 1.070 tỷ đồng từ các nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trọng tâm là đầu tư xây dựng các công trình về giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục. Chương trình cũng đã cung cấp các vật tư, thiết bị, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng NTM…

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Trang trại Thiên nhiên của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Yến Ngọc, xã Quảng Khê (Đắk Glong)

Sau 10 năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được của huyện vượt xa so với năm 2010, nhưng nhìn chung, Chương trình xây dựng NTM vẫn chưa thật đồng đều, chậm so với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do xuất phát điểm của các xã còn thấp, nhưng lại phải thực hiện khối lượng công việc lớn, đa dạng nên gặp nhiều trở ngại.

Một số chính sách mới được triển khai, nên phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Diện mạo nông thôn tuy phát triển, nhưng kết cấu hạ tầng chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống của Nhân dân trong giai đoạn mới. Đến nay, toàn huyện chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Tổng số tiêu chí NTM trên địa bàn cũng đạt thấp so với các địa phương khác trong tỉnh…

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Đắk Glong đặt ra mục tiêu có từ 2 - 3 xã đạt chuẩn NTM. Các xã còn lại đạt từ 14-16 tiêu chí NTM/xã. Trong đó, 2 xã Quảng Sơn và Đắk Ha, mỗi xã có từ 2 - 3 vườn mẫu, rẫy mẫu đạt chuẩn NTM theo quy định. Huyện cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả các xã trên địa bàn đều đạt chuẩn xây dựng NTM; trong đó, có 2-3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Để đạt được những mục tiêu trên, Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ huyện nhấn mạnh tới việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy các cấp trong xây dựng NTM. Trong đó, cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở đóng vai trò lãnh đạo, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận đóng vai trò nòng cốt trong vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện.

Vì vậy, đối với những tiêu chí cơ bản đã đạt được, bằng nhiều biện pháp, địa phương sẽ duy trì và phát triển, không để tình trạng phải làm lại từ đầu. Huyện xác định, việc xây dựng NTM không chỉ để đạt được tiêu chí, mà phải thể hiện ở chất và mục đích là người dân nông thôn ngày càng được ấm no, nông thôn văn minh, tiến bộ.

 

Ðến nay, số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đạt được trên địa bàn huyện là 67/133 tiêu chí. Như vậy, bình quân mỗi xã của huyện thực hiện được 9,6 tiêu chí, đạt 50,37%, tăng 55 tiêu chí so với năm 2010 và tăng 14 tiêu chí so với năm 2015. Trên địa bàn huyện hiện còn 5/7 xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí.

 

Nghị quyết nêu rõ, trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM phải được thực hiện bằng nhiều hình thức, thông qua hoạt động của các tổ chức hội, các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó làm cho tất cả các thành viên đều hiểu và tích cực tham gia, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Xây dựng NTM phải được tiến hành đồng loạt ở tất cả các xã, thực hiện đồng bộ tất cả các tiêu chí, nhất là có sự kế thừa, lồng ghép các chương trình, dự án và các cuộc vận động.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết chuyên đề lần này là, việc đẩy mạnh triển khai các đề án về lĩnh vực nông nghiệp để hỗ trợ xây dựng NTM như: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, gắn hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện... Từ đó giúp gia tăng và phát triển có chiều sâu các hình thức tổ chức sản xuất; đồng thời, đổi mới phương thức sản xuất phù hợp với từng địa phương...

Từ mục tiêu và giải pháp cụ thể trên có thể nhận thấy rõ quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của huyện Đắk Glong về xây dựng NTM ngay từ đầu nhiệm kỳ. Với sự vào cuộc quyết liệt này, bộ mặt NTM của huyện Đắk Glong sẽ ngày càng thay đổi rõ rệt và đi vào thực chất.

Bài, ảnh: Lê Dung

4,684
Viết bình luận mới