Rà soát, thực hiện đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động cho người dân cư trú tại huyện Ðắk Glong

Cập nhật ngày: 04/04/2018 | 09:37 GMT+7

UBND tỉnh vừa có kế hoạch chỉ đạo thực hiện rà soát, đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động cho người dân cư trú tại huyện Đắk Glong.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp chủ động phối hợp với UBND huyện Đắk Glong và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện kế hoạch.

Nội dung thực hiện ngoài tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về đăng ký hộ tịch lưu động, các ngành, địa phương tập trung thực hiện việc xây dựng, hướng dẫn rà soát theo biểu mẫu số lượng đối tượng thực hiện đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động; rà soát, đánh giá đối tượng, phân loại, điền biểu mẫu rà soát, tổng hợp kết quả rà soát; lựa chọn địa bàn, thời gian, địa điểm thực hiện; tiến hành tổ chức đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động.

Ngoài ra, các ngành, địa phương tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trong quá trình thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và sơ kết thực hiện rà soát, đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động trên địa bàn huyện Đắk Glong.

Thời gian rà soát, đăng ký khai sinh, kết hôn lưu động cho người dân và báo cáo, sơ kết kết quả thực hiện sẽ được triển khai từ tháng 4 đến quý IV/2018.

Bình Minh

4,028
Viết bình luận mới