Tiếp tục tập trung nguồn lực giảm nghèo

Cập nhật ngày: 06/06/2019 | 09:33 GMT+7

Ngoài việc vận dụng có hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ người dân, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) cũng đang tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững.

Theo UBND huyện Đắk Glong thì thời gian qua, kết quả thực hiện giảm nghèo trên địa bàn hàng năm cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân 6%/năm. Trong 8 năm (từ năm 2012-2018), toàn huyện đã có 5.685 hộ thoát nghèo...

Hạ tầng giao thông ở xã Quảng Khê được đầu tư giúp người dân thuận tiện đi lại, sản xuất

Qua thực tế triển khai các chính sách hỗ trợ giảm nghèo ở địa phương thời gian qua cho thấy, phần lớn các chương trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi bộ mặt nhiều địa phương trên địa bàn huyện.

Điển hình như việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (Quyết định 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) cho thấy: Kinh phí phân bổ hàng năm đều được giải ngân đạt 100%. Các công trình giao thông được đầu tư hoàn chỉnh đã tạo thuận lợi trong sản xuất và vận chuyển hàng hóa ở vùng sâu, vùng xa thuận lợi. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia 135, 102, 1592, 755… về cơ bản cũng đã đạt chỉ tiêu kế hoạch vốn.

Cùng với các chương trình mục tiêu, nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo cũng được địa phương thực hiện rốt ráo đã giúp người nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản như: Chính sách y tế, giáo dục, tín dụng, khuyến nông , nước sinh hoạt, xóa nhà tạm, dột nát, hỗ trợ vay vốn xuất khẩu lao động.

Bên cạnh các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thời gian qua, huyện Đắk Glong đã kết hợp hiệu quả nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ người nghèo như: Dự án 3EM, Oxfam, FLITCH, giảm nghèo khu vực Tây Nguyên... Thông qua các dự án này, huyện đã xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả như: Mô hình nuôi gà thịt, nuôi dê, nuôi bò, trồng ngô, trồng chè, nuôi tằm. Cũng thông qua các dự án này đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người nghèo về phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ngoài những kết quả đạt được, cũng qua thực tế giảm nghèo ở địa phương cho thấy, vẫn còn một số chỉ tiêu cơ bản đạt ở mức rất thấp so với các huyện trong tỉnh. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018 ở huyện Đắk Glong đang ở mức cao (hộ nghèo là 49,56% và hộ cận nghèo là 10,82%).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo trên địa bàn huyện chủ yếu là do: Thiếu vốn sản xuất chiếm 50,69%; thiếu đất sản xuất: 12,59%; thiếu phương tiện sản xuất: 24,89%; thiếu lao động, đông người ăn theo, ốm đau, tàn tật: 6,22%; không biết cách làm ăn, thiếu tay nghề: 4,87%; chây lười lao động: 0,07%... Bên cạnh đó, hàng năm, địa phương còn phát sinh thêm các hộ nghèo từ dân di cư tự do nơi khác chuyển đến; tách hộ từ hộ nghèo; một số hộ thoát nghèo nhưng lại rơi vào hộ cận nghèo…

Để người nghèo thoát nghèo bền vững, thời gian tới, huyện Đắk Glong tiếp tục tập trung ưu tiên đầu tư các chương trình, dự án phù hợp với điều kiện từng địa phương. Trong các chương trình hỗ trợ, huyện cũng đề xuất với Trung ương giảm bớt một số chính sách hỗ trợ mà hiệu quả mang lại không thực sự rõ nét. Trong quá trình triển khai các chính sách giảm nghèo, huyện chú trọng loại bỏ tính trông chờ, ỉ lại của người dân và tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm khác. Ngoài ra, việc điều chuyển các dự án, chương trình nhỏ lẻ để tập trung nguồn lực cho các dự án, chương trình trọng điểm cũng sẽ được huyện chủ động thực hiện kịp thời.

Bài, ảnh: Lê Dung

2,750
Viết bình luận mới