Chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 08/12/2015 | 08:59 GMT+7

Thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN được huyện Krông Nô xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, thời gian qua, huyện đã phối hợp với các đoàn thể, đơn vị trực thuộc và các xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền và tích cực đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động về PCTN.

Tuyến đường thị trấn Đắk Mâm, nơi tập trung nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ của huyện

Cụ thể, huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức gần 100 hội nghị triển khai các văn bản PCTN đến các cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thôn, bon, tổ dân phố, với 4.700 lượt người tham gia. Việc tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTN còn gắn với chương trình hành động thực hiện luật PCTN của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, để không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, công tác tuyên truyền về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Qua công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đã làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân. Các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể cũng đề cao trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật hiện hành và kịp thời động viên, khuyến khích các cá nhân điển hình trong công tác PCTN.

Một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong thời gian qua được huyện coi trọng đó là thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trên địa bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch về việc triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh cần chuyển đổi và đề nghị các đơn vị, phòng, ban chuyên môn cấp huyện, cấp xã, thị trấn soát xét lại số cán bộ nằm trong diện chuyển đổi ra quyết định.

Cụ thể, năm 2011, huyện chuyển đổi vị trí đối với 2 cán bộ, công chức; năm 2012, chuyển đổi vị trí 13 lượt cán bộ, công chức, hiệu trưởng các trường học; năm 2014, chuyển đổi 33 vị trí công chức, viên chức, kế toán tại các đơn vị.

Việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, công khai sử dụng các nguồn thu, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với thủ tục hành chính cũng được huyện chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN ở cơ sở cũng đem lại những kết quả nhất định trong thực hiện PCTN. Qua thanh tra, huyện đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm pháp luật về PCTN, lãng phí và thu hồi số tiền hơn 37 triệu đồng; xử lý kỷ luật 3 đối tượng tham nhũng.

Theo đánh giá của huyện, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự giám sát của HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, công tác PCTN đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Vì vậy, những năm gần đây, số vụ vi phạm tham nhũng mức độ nghiêm trọng không xảy ra, tạo tiền đề thực hiện công tác PCTN trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn.

Bài, ảnh: Hưng Nguyên

3,538
Viết bình luận mới