Đắk Nông cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cập nhật ngày: 15/10/2020 | 11:40 GMT+7

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng với việc hoàn thành và vượt 14/21 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra.

Kinh tế tăng trưởng khá với tốc độ tăng bình quân trên 8%/năm. Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức trung bình các tỉnh Tây Nguyên và vượt khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp của cả nước. Thu ngân sách tăng. Kết cấu hạ tầng từng bước được cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngoài lĩnh vực kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng triển khai gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn. Quyết liệt xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tổ chức đảng ở cơ cở nhiều nơi hoạt động tốt hơn so với trước; bước đầu tạo chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là: tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu kế hoạch; kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm và chưa đồng bộ; tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhiều năm ở vị trí còn thấp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chậm cải thiện; chưa phát huy tối đa lợi thế kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam…

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, Báo cáo đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, khách quan, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; về phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, đã nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra một số biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đáp từ

Cùng với việc thống nhất với Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Trước hết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Tỉnh cần chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thông qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, kinh nghiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao, luôn tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân đoàn kết trong Đảng và Nhân dân.

Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sớm lập “Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” phản ánh khách quan điều kiện, thực tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới.

Đắk Nông cần xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với điều kiện và thực tiễn của tỉnh, tập trung vào chuyển đổi một cách thực chất và hiệu quả.

Cũng liên quan đến việc phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý, tỉnh cần tiếp tục chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông trong tỉnh và kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, hình thành chuỗi liên kết về chất lượng, giá trị, thương hiệu và thị trường…

Các đại biểu tham dự tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị, Đắk Nông chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Bình tin tưởng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Nhóm phóng viên

7,538
Viết bình luận mới