Gợi ý một số nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII Đảng bộ tỉnh cần tập trung thảo luận, góp ý

Cập nhật ngày: 07/07/2020 | 08:00 GMT+7

Để việc góp ý, thảo luận được tập trung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung cơ bản sau đây.

I- VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI TRONG DỰ THẢO BÁO CÁO

* Đề nghị cho ý kiến về:

1. Đánh giá về bối cảnh trước và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, dự thảo Báo cáo nêu đã sát và phù hợp với tình hình thực tiễn chưa.

2. Đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trên các mặt Kinh tế - Hạ tầng; Văn hóa - Xã hội; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã sát, đúng chưa. Cần bổ sung, điều chỉnh nội dung nào.

3. Nội dung đánh giá tổng quát; xác định những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém được thể hiện trong dự thảo báo cáo chính trị đã đầy đủ, xác đáng chưa; cần bổ sung, điều chỉnh nội dung nào.

4. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XI rút ra 03 bài học kinh nghiệm được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Ba bài học trên đã phù hợp, đầy đủ chưa; cần bổ sung bài học nào không.

II- VỀ PHƯƠNG CHÂM, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU TỔNG QUÁT(LÀ CHỦ ĐỂ ĐẠI HỘI), MỤC TIÊU CỤ THỂ:

* Đề nghị cho ý kiến về:

1. Dự báo về tình hình giai đoạn 2020 - 2025 đã sát, đúng, phù hợp chưa.

2. Phương châm Đại hội XII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, đã bao quát chưa; cần bổ sung nội dung nào.

3. Năm (05) quan điểm chỉ đạo Đại hộị XII Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bao quát, đầy đủ chưa; cần điều chỉnh, bổ sung nội dung gì.

4. Về Mục tiêu tổng quát (là chủ đề) của Đại hội XII Đảng bộ tỉnh: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất chủ đề đó là:

“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, phát triển nhanh và bền vững; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu đưa tỉnh Đắk Nông phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025”.

5. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu đề ra đã phù hợp chưa; cần bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu nào.

III- NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VÀ CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

* Đề nghị cho ý kiến về:

1. Các nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực theo từng Mục lớn (số la mã) được đề cập trong dự thảo báo cáo đã sát, đúng chưa? cần bổ sung, điều chỉnh nội dung nào?

2.Về các nhiệm vụ trọng tâm, dự thảo Báo cáo chính trị nêu 05 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ; nội dung đã đầy đủ chưa; đề xuất bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ nào.

3. Về các khâu đột phá chiến lược, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra 04 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm:

- Đột phá về phát triển công nghiệp Alumin, luyện Nhôm và phát triển năng lượng tái tạo.

- Đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bền vững theo chuỗi giá trị.

- Đột phá về phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

- Đột phá về phát triển nguồn nhân lực.

Các khâu đột phá chiến lược nêu trên đã phù hợp chưa; cần điều chỉnh, bổ sung nội dung nào.

------

1,966
Viết bình luận mới