Kết quả kỳ 4 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 16/08/2021 | 08:35 GMT+7

Kỳ 4 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 2/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 15/8/2021.

* Đáp án Kỳ 4

Câu 1. Đáp án đúng là: A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội.

Câu 2. Đáp án đúng là: B. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Câu 3. Đáp án đúng là: C. Cả hai đáp án trên.

Câu 4. Đáp án đúng là: B. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả.

Câu 5. Đáp án đúng là: C. Đã tạo những tiến bộ quan trọng cả về nhận thực lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

Câu 6. Đáp án đúng là: C. Cả hai đáp án trên.

Câu 7. Kỳ thi thứ tư có  11.674 lượt người tham gia dự thi.

* Kết quả người đạt giải Kỳ 4:

 

 

Nguồn: Ban tổ chức cuộc thi

2,129
Viết bình luận mới