Nội dung câu hỏi kỳ 5 cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 16/08/2021 | 08:44 GMT+7

Kỳ 5 cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bắt đầu từ 10h00’ ngày 16/8/2021 và kết thúc vào 15h00’ ngày 30/8/2021.

NỘI DUNG CÂU HỎI KỲ 5:

Câu 1. Nghị quyết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đánh giá hạn chế 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011) như thế nào?

A- Việc tạo nền tảng để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra.

B- Việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra.

C- Việc tạo nền tảng để đưa nước ta phát triển thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra.

***

Câu 2. Hãy cho biết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu quan điểm chỉ đạo nào?

A- Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

B- Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

C- Bảo đảm tối cao lợi ích quốc gia trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng phát triển.

***

Câu 3. Hãy cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, Nhà nước?

A- Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

B- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

C- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.

***

Câu 4. Chỉ tiêu chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) là gì?

A- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD.

B- Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7%. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi… Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%.

C- Cả hai đáp án trên.

***

Câu 5. Hãy cho biết Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu định hướng chỉ tiêu về phát triển kinh tế 5 năm 2021 - 2025?

A- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt từ 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD.

B- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5-7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD.

C- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 6,5-7,5%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt từ 4.700 - 5.000 USD.

***

Câu 6. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu mục tiêu phấn đấu như thế nào?

A- Đến năm 2025… Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030… Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045… Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

B- Phấn đấu đến giữ thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

C- Cả hai đáp án trên.

***

Câu 7. Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?

Nguồn Ban tổ chức cuộc thi

2,688
Viết bình luận mới
  • 5w1h.vn - mạng hỏi đáp uy tín hàng đầu