Nội dung câu hỏi kỳ thi thứ nhất, Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết của Đảng

Cập nhật ngày: 04/06/2021 | 16:18 GMT+7

Kỳ thi thứ nhất, cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/6/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/6/2021.

CÂU HỎI KỲ THI THỨ NHẤT

Cuộc thi thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII

và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(Bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/6/2021 và kết thúc vào 17h00’ ngày 30/6/2021)

-----

Câu 1. Hãy cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời gian nào? Có bao nhiêu đại biểu tham dự?

A - Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Có 348 đại biểu, thay mặt cho hơn 26.500 đảng viên tham dự.

B - Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Về dự Đại hội có 349 đại biểu, đại diện cho hơn 26.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

C - Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Có 350 đại biểu, đại diện cho hơn 26.500 đảng viên tham dự.

***

Câu 2. Hãy cho biết phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

A - “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”

B - “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hành động - Phát triển”

C - “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

***

Câu 3. Hãy cho biết kết quả về kinh tế - xã hội qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

A - Đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện được mục tiêu thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức bình quân chung của cả nước.

B - Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế có bước phát triển. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn.

C - Cả hai đáp án trên.

***

Câu 4. Công tác quốc phòng - an ninh đạt được kết quả như thế nào qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020?

A - Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

B - Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

C - Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng.

***

Câu 5. Hãy cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đánh giá kết quả 5 năm (2015 - 2020) về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị như thế nào?

A - Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn tinh gọn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước. Kiên quyết xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên.

B - Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Quyết liệt trong việc xử lý những sai phạm của cán bộ đảng viên.

C - Tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Quyết liệt trong việc xử lý những sai phạm của cán bộ đảng viên.

***

Câu 6. Một trong những bài học rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, 2015 - 2020?

A - Nắm vững, thực hiện linh hoạt quan điểm “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” trên cơ sở tuân thủ những quan điểm, chủ trương, quy định cơ bản của Đảng.

B - Nắm vững, thực hiện linh hoạt quan điểm “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” trên cơ sở tuân thủ những quan điểm, chủ trương cơ bản của Đảng.

C - Nắm vững, thực hiện có hiệu quả quan điểm “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” trên cơ sở tuân thủ những quan điểm, chủ trương cơ bản của Đảng.

***

Câu 7. Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?.

3,719
Viết bình luận mới