Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Tăng cường kiểm tra, giám sát, có giải pháp hiệu quả hơn

Cập nhật ngày: 31/08/2017 | 09:32 GMT+7

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã và đang tích cực tham mưu cũng như chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ giúp việc để tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh. Mặt khác, căn cứ Kế hoạch số 04 ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33 để triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy định số 55 ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng.

Để triển khai thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu, gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 5 tập thể và 8 cá nhân theo đúng tinh thần nội dung Công văn số 1825 ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương. Nhìn chung, việc triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được gắn với kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2016 trên địa bàn tỉnh, cơ bản bảo đảm về nội dung và tiến độ đề ra.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 cũng được tổ chức đúng quy trình, quy định, bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng. Việc sắp xếp, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý được tiến hành kịp thời. Đa số nhân sự được đề bạt, bổ nhiệm đã thể hiện được phẩm chất, năng lực ở cương vị mới và được cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương tín nhiệm.

Cùng với đó, công tác khảo sát để đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất phương án sáp xếp, bố trí, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, bon, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp quản lý cán bộ và quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ… được triển khai tốt.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy mới đây, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: “Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh nhìn chung chuyển biến còn chậm, còn mang tính hình thức chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Do đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải chủ động và phối hợp với các ban đảng tổ chức rút kinh nghiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và nghiên cứu các giải pháp để tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới”.

  Theo đồng chí Trương Công Hùng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm kịp thời theo yêu cầu đề ra. Điển hình, trước thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ còn thấp, nhất là ở chi bộ thôn, bon, tổ dân phố, Ban đã tìm hiểu, nắm lịch sinh hoạt của tất cả các chi bộ trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban xây dựng kế hoạch, phân công lãnh đạo, các phòng chuyên môn tham dự sinh hoạt cùng các chi bộ. Qua đó, kịp thời đánh giá được mặt mạnh, yếu để uốn nắn, bảo đảm việc sinh hoạt của chi bộ theo đúng quy định.  

 

Lam Giang

5,928
Viết bình luận mới