Tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nền hành chính thông thoáng

Cập nhật ngày: 16/10/2020 | 10:19 GMT+7

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành tham luận, thảo luận tại hội trường. Các tham luận tập trung vào giải pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân trong thời gian tới.

Nỗ lực giảm hộ nghèo

Theo đồng chí Nguyễn Công Tự, TUV, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, trong giai đoạn 2015-2020, công tác giảm nghèo ở Đắk Nông đã có những chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chiếm 19,26% và cuối năm 2019 còn 10,52%; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn 31,59%. Thế nhưng, ước cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 7%. Bình quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2%; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm trên 5% (đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết 04, ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI đề ra).

Đồng chí Nguyễn Công Tự, TUV, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh tham luận tại Đại hội

Ngoài việc thực hiện các chính sách giảm nghèo do Chính phủ ban hành, thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã ban hành những chính sách đặc thù riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phù hợp điều kiện kinh tế -xã hội của địa phương như: Chương trình kết nghĩa, đỡ đầu giữa cơ quan, đơn vị với các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021…

Cũng theo đồng chí Nguyễn Công Tự, tỷ lệ hộ nghèo ở Đắk Nông còn cao so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và cao hơn so với mức bình quân chung toàn quốc là 6,76%. Kết quả giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ chưa vững chắc, tỷ lệ hộ tái nghèo, nghèo mới còn cao, chênh lệch giàu-nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực nông thôn và đô thị. Mặc dù, tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nhưng nhiều thôn, buôn, bon tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt trên 60%...

Đồng chí Nguyễn Công Tự cho rằng, để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025 đề ra, hàng năm phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên, trước hết cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân về chủ trương thực hiện công tác giảm nghèo bền vững để mọi người tự giác tham gia.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; đào tạo nghề tạo việc làm; thực hiện các mô hình hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ cũng cần được triển khai đồng bộ trong thời gian tới...

Xây dựng nền hành chính thông thoáng

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Đỗ Tấn Sương, TUV, Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa cho rằng, trong 5 năm qua, nền kinh tế thành phố phát triển khá và chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố.

Đồng chí Đỗ Tấn Sương, TUV, Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa trình bày tham luận tại Đại hội

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2020), thành phố được giao và quản lý sử dụng là 915,7 tỷ đồng; trong đó nguồn đầu tư phát triển của thành phố là 259,8 tỷ đồng…Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chỉnh trang đô thị Gia Nghĩa ngày càng xanh - sạch - đẹp, theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, thành phố tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, ổn định chính trị là nền tảng, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần xã hội; tham mưu xây dựng và thực hiện các chính ưu đãi đầu tư thông thoáng...

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tham mưu xây dựng và thực hiện các chính ưu đãi đầu tư thông thoáng. Chính quyền các cấp phải đồng hành cùng nhà đầu tư, từ khâu lập dự án đến việc triển khai thực hiện và hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng có hiệu quả.

Cũng theo đồng chí Đỗ Tấn Sương, muốn các dự án đầu tư triển khai sớm phải được cả hệ thống chính trị vào cuộc, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc giao đất, giải phóng mặt bằng...

Tham luận tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ đã đưa ra những giải pháp cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh như: Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt về chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về CCHC trong nội bộ cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, TUV, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tham luận tại Đại hội

Ngoài việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan chức năng cần phải giảm thiểu tối đa hồ sơ sai sót, trễ hẹn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 40% hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến…

Bên cạnh đó, để làm tốt công tác CCHC, cần đề cao vai trò giám sát của người dân và tạo điều kiện để người dân tham gia nhiều hơn vào giải quyết các công việc của địa phương. Trong hoạt động, chính quyền cơ sở tiếp xúc hàng ngày trực tiếp với dân, nên phải gắn bó mật thiết với dân. Muốn làm được điều đó, cần tạo sự gần gũi với dân, dám chịu trách nhiệm trước dân...

Nhóm phóng viên

1,637
Viết bình luận mới