Tinh gọn bộ máy cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động

Cập nhật ngày: 10/11/2021 | 09:02 GMT+7

Bằng cách làm bài bản, chủ động, đến nay Đắk Nông đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, bon, buôn, tổ dân phố, tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở.

Ðồng thuận từ cơ sở

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 18, ngày 12/6/2018 "Về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả".

Để kịp thời thực hiện các nội dung nghị quyết, từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Qua việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận từ cơ sở về đổi mới, sắp xếp tinh gọn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách.

Cán bộ thôn ở xã Đắk Som (Đắk Glong) phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn

Tinh gọn bộ máy

Trên cơ sở quy định về các điều kiện, tiêu chí của Trung ương, toàn tỉnh đã rà soát và tiến hành sáp nhập tinh giản 76 thôn, tổ dân phố chưa đủ điều kiện. Trong đó, huyện Đắk Song giảm 39 đơn vị; huyện Đắk Mil giảm 15 đơn vị; huyện Krông Nô giảm 11 đơn vị; huyện Đắk R'lấp giảm 6 đơn vị; huyện Cư Jút giảm 3 đơn vị; huyện Tuy Đức giảm 2 đơn vị. Riêng TP. Gia Nghĩa và huyện Đắk Giong không thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố do đã bảo đảm tiêu chí theo quy định hoặc có tính đặc thù.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tinh giản được 597 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm khoảng 45,64% so với trước khi thực hiện nghị quyết, nhưng khối lượng, chất lượng công việc thực hiện vẫn bảo đảm tiến độ, thời gian và chất lượng theo yêu cầu. Đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm được 8.093 người, chiếm 71,45% so với thời điểm thực hiện nghị quyết (từ 11.327 người xuống còn 3.234 người).

Thực hiện quy định, hướng dẫn về các mô hình kiêm nhiệm, tỉnh đang triển khai mô hình bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND cấp xã tại 47/71 đơn vị; 24 đơn vị còn lại thì phó bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND; có 7 xã, phường, thị trấn bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cấp xã.

Các địa phương đã thực hiện giải thể các chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn tăng cường, phân công đảng viên về sinh hoạt ở cơ sở nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chất lượng hoạt động ở các chi bộ thôn, bon, buôn, tổ dân phố.

Cán bộ bon Phi Mur, xã Quảng Khê (Đắk Glong) tích cực tuyên truyền bầu cử. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Đi đôi với đó, các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở như rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp với các quy định hiện hành và yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương.

Khắc phục những hạn chế

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, quá trình thực hiện Nghị quyết 18 cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định. Đó là hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bon, bản, tổ dân phố có mặt còn hạn chế, yếu kém. Một số cán bộ chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa nắm vững pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền…

Chế độ đãi ngộ cho người hoạt động không chuyên trách nhìn chung còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao. Tỉnh chưa xây dựng được chính sách hỗ trợ những người có bằng cấp chuyên môn từ cao đẳng trở lên đang giữ các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã theo tinh thần của nghị quyết…

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục xây dựng các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã và thôn, tổ dân phố. Trọng tâm là quan tâm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47, ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương theo hướng điều chỉnh, nâng mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm.

Đồng thời, tỉnh có chính sách hỗ trợ người có bằng cấp chuyên môn từ cao đẳng trở lên đang giữ các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã theo tinh thần của nghị quyết.

Bài, ảnh: Phan Tân

3,058
Viết bình luận mới