Tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ Quân sự tỉnh Đắk Nông

Cập nhật ngày: 09/07/2020 | 14:42 GMT+7

Đóng góp Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

1. Về kết cấu, bố cục của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII

Hầu hết, các ý kiến đều khẳng định Dự thảo Báo cáo chính trị đã được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, trí tuệ, sáng tạo, đổi mới; bố cục kết cấu rõ ràng, logic, khoa học, dễ hiểu; thể hiện được sự bao quát và mang tính chiến đấu cao; nội dung khái quát cô đọng, súc tích, đầy đủ, ngắn gọn, đánh giá sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đối với sự phát triển của tỉnh; thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm và tập trung trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và vai trò làm tham mưu của các cơ quan chức năng trước khi trình ra Đại hội.

2. Về nội dung cụ thể của Dự thảo Báo cáo chính trị

Các ý kiến đã tập trung đi sâu phân tích nhấn mạnh, làm rõ và đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị, cụ thể như sau:

a, Phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Tại mục 1, trang 5, đề nghị sửa câu “việc huy động, sử dụng nguồn lực tài nguyên, khoáng sản, đất đai vào phát triển chưa đạt theo kỳ vọng…” viết lại thành “việc xây dựng quy hoạch, huy động doanh nghiệp và nguồn vốn, sử dụng nguồn lực tài nguyên, khoáng sản, đất đai vào phát triển chưa đạt theo kỳ vọng…” viết như vậy sẽ rõ nghĩa và nêu bật vai trò công tác quy hoạch và huy động doanh nghiệp trong phát triển kinh tế.

- Tại tiêu đề mục 4 (dòng 17 từ trên xuống, trang 9) Dự thảo Báo cáo chính trị xác định là: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị” đề nghị sửa lại là: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân” vì theo khái niệm hệ thống chính trị đã bao gồm cả Đảng rồi.

- Trong phần 4.1 về “công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng” (dòng 26, 27 từ trên xuống, trang 9) đề nghị bỏ từ “ngại học” để viết thành câu “từng bước khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị” cho phù hợp và thống nhất với phần nhận diện về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Các ý kiến đã phân tích, làm rõ và đề nghị bổ sung thêm phần khuyết điểm, một số nội dung sau:

Một là, hiệu quả đầu tư vào Đắk Nông chưa đạt như kỳ vọng, việc thu hút các dự án đầu tư tuy có gia tăng về số lượng nhưng chất lượng chưa đảm bảo, công nghệ chưa tốt. Công tác quy hoạch, định hướng phát triển các loại cây công nghiệp thế mạnh của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; trình độ quản lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Hai là, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội mặc dù được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực còn sơ hở… vẫn còn có tình trạng cán bộ có biểu hiện tiêu cực gây nên những hệ lụy xấu, tác động không tốt đến dư luận quần chúng Nhân dân…

- Về phần nguyên nhân của hạn chế, đề nghị bổ sung thêm:

+ Nguyên nhân khách quan: Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; những tác động tiêu cực từ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thách thức của an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh cũng có tác động đến quá trình phát triển chung của tỉnh và công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể địa phương.

+ Nguyên nhân chủ quan: Năng lực dự báo, định hướng chính sách, thể chế hóa, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Chất lượng sinh hoạt đảng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu, thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên ở nhiều nơi còn thiếu nền nếp, chưa trở thành ý thức tự giác.

b. Phần phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các ý kiến đều nhất trí cao như trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định, đề nghị bổ sung nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, như sau:

- Tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng Đảng.

- Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện sớm và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng nguyên tắc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.  

- Thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

- Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh. Những dự án phát triển kinh tế- xã hội có liên quan đến quốc phòng phải được thẩm định chặt chẽ, đúng theo quy định.

 

1,512
Viết bình luận mới