Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao

Cập nhật ngày: 12/08/2021 | 10:05 GMT+7

Một trong những quan điểm nhất quán mà Đảng ta luôn đặt ra trong nhiều nhiệm kỳ, đó là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xuất phát từ quan điểm của Đảng cũng như vai trò quan trọng của công tác cán bộ, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông qua các nhiệm kỳ cũng luôn nhấn mạnh và đề cao việc xây dựng, đào tạo nguồn cán bộ ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nâng tầm lên cao hơn đối với công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ. Cụ thể, Đảng bộ tỉnh xác định 1 trong 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ đó là “Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương”.

Với việc xác định là mũi đột phá chiến lược không những cho một nhiệm kỳ mà còn tạo sức bật mới về nguồn lực cho sự phát triển lâu dài của tỉnh, Đảng bộ tỉnh đã đặt ra yêu cầu, đòi hỏi cao hơn đối với công tác xây dựng, đào tạo, đội ngũ cán bộ. Chất lượng cán bộ ở đây đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu là “nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị”, có thể gánh vác trọng trách, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, thật sự là “trụ cột” của mỗi địa phương.

Rõ ràng, để thực sự là "nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị", đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, đòi hỏi cán bộ, nhất là người lãnh đạo đứng đầu phải có tâm, có thực tài để lãnh đạo tập thể, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, có hướng phát triển đi lên. Trong xu thế hợp tác, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, cán bộ lãnh đạo không những chỉ “có tâm, có tài” mà còn phải biết nhìn xa, trông rộng, nghĩa là phải “có tầm”.

Tâm của cán bộ lãnh đạo ở đây được hiểu là phẩm chất, đạo đức, luôn có tinh thần nhiệt huyết với công việc, đổi mới phương pháp lãnh đạo, hài hòa các mối quan hệ, lấy lợi ích tập thể, xã hội lên trên hết và phải trung thực với đồng nghiệp, bạn bè. Cái tâm của người lãnh đạo còn thể hiện ở đạo đức cách mạng, đó là phẩm chất chính trị, tư tưởng, lập trường kiên định, trung thành; có tinh thần giác ngộ, giáo dục mọi người cùng thực hiện các chuẩn mực đạo đức, biết đặt lợi ích của mình trong lợi ích tập thể và xã hội.

Cái tài của cán bộ lãnh đạo được biểu hiện thông qua hoạt động thực tiễn và lấy kết quả hoạt động làm thước đo. Đó là phải có năng lực chỉ đạo chuyên môn, xác định được mục tiêu, vạch rõ kế hoạch, thường xuyên đôn đốc thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm thực tiễn. Cán bộ lãnh đạo còn phải có năng lực giao tiếp, năng lực trí tuệ, sáng tạo, biết làm việc và biết phát huy trí tuệ tập thể, có sự hiểu biết sâu rộng. Tầm của cán bộ lãnh đạo đó là biết nhìn xa trông rộng, vĩ mô, bao quát, tư duy chiến lược, nhưng phải có tính thực tế.

Tuy nhiên, để đạt được những yêu cầu trên, bản thân cán bộ lãnh đạo phải luôn rèn luyện, hoạt động thực tiễn và không ngừng học hỏi, cầu tiến bộ, nhất là biết tự đấu tranh chống suy thoái nhân cách. Cùng với việc luôn phải thể hiện mình là một tấm gương mẫu mực, nhất quán giữa lời nói và việc làm, cán bộ lãnh đạo còn phải có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, xác định hướng phát triển cho mỗi người theo những yêu cầu đặt ra.

Một vấn đề cần phải nói đến nữa đó là nhân cách cán bộ lãnh đạo được hình thành và phát triển trong quá trình sống, hoạt động. Mỗi cán bộ lãnh đạo có coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thì mới có thể nắm vững và thực hành nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước. Đức và tài là hai mặt cơ bản nhất của nhân cách, nhưng nó không phải từ “trên trời rơi xuống” mà phần lớn là do bản thân mỗi người đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà hình thành, phát triển.

Trong bối cảnh Đắk Nông đang cùng với cả nước tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chính là những môi trường hoạt động thực tiễn quan trọng để mỗi người, mỗi cán bộ lãnh đạo rèn luyện, nâng cao kiến thức, năng lực, phẩm chất đạo đức, phát triển và hoàn thiện nhân cách.

Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các ảnh hưởng, tác động tiêu cực luôn có chiều hướng gia tăng, nên vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện để chống suy thoái nhân cách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện nhân cách của mỗi con người, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Một điều phải khẳng định, “cái tâm, cái tầm”, nhân cách, đạo đức, trí tuệ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp luôn là những biểu hiện thực tế, sinh động nhất, thuyết phục nhất để xây dựng niềm tin trong Nhân dân về sự chân chính và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Tường Mạnh

2,991
Viết bình luận mới