Cần tăng cường công tác xây dựng, phát huy hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

Cập nhật ngày: 23/06/2016 | 09:16 GMT+7

Trong những năm qua, công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở được trung ương, tỉnh, huyện và các địa phương trong tỉnh quan tâm đầu tư, phần nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Theo kết quả khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 18/71 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 136/144 bon, buôn, bản có nhà văn hóa cộng đồng; 405/642 thôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt; 68/71 xã có đài truyền thanh; 116 câu lạc bộ văn hóa và gia đình; có trên 300 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa; 54 điểm bưu điện văn hóa; 5 phòng đọc và 83 tủ sách; 80 cụm panô và 888 áp phích, tổng diện tích 3.183,5 m2; có 23 điểm, di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh. Hạ tầng thể thao có 524 sân bóng đá, bóng chuyền, cơ sở luyện tập thể dục, thể thao ở xã, phường, thị trấn (chưa tính đến các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn).

Tuy nhiên, thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập như: Chỉ có 4 nhà văn hóa cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại không đạt chuẩn; Các nhà văn hóa cộng đồng bon, buôn, bản được xây dựng chủ yếu trước năm 2010, đa số có quy mô nhỏ, không gian chật hẹp, thiếu công trình phụ và trang thiết bị, rất nhiều nhà xuống cấp, một số không hoạt động; Hệ thống truyền thanh cấp xã phần lớn bị hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả, hệ thống loa truyền thanh đến thôn, bon chỉ đạt khoảng 20%-30%; Các câu lạc bộ văn hóa, gia đình hoạt động chưa thường xuyên; Số lượng cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc thiểu số và số nghệ nhân giảm dần theo thời gian; Một số di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng nhưng công tác quản lý chưa tốt; Nhiều điểm thắng cảnh chưa được đầu tư khai thác…

Từ những vấn đề trên, dẫn đến tình trạng nhân dân thiếu nơi sinh hoạt văn hóa, nhất là thanh, thiếu niên. Bản sắc văn hóa truyền thống, văn hóa bản địa có nguy cơ mai một, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đối với công tác xây dựng, phát huy hiệu quả sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; có cơ chế quản lý, khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng thiết chế văn hóa; đẩy mạnh việc xã hội hóa hoạt động văn hóa và xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa bản địa.

Cảnh Phương

2,692
Viết bình luận mới