Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 19/04/2021 | 08:22 GMT+7

Ngày 14/4, Văn Phòng UBND tỉnh ra thông báo kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với công tác giải thể: Yêu cầu Hội đồng giải thể rà soát, xác định, xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng khó khăn, vướng mắc và báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giải thể để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng giải thể thì phải quyết tâm, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương thì tổng hợp, gửi về Thường trực Ban Đổi mới để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị xử lý.

Những vấn đề cụ thể của Hội đồng giải thể trình UBND tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành nào thì thủ trưởng sở, ngành đó chịu trách nhiệm chủ trì đề xuất giải quyết đến kết quả cuối cùng, vận dụng không trái với quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với công tác cổ phần hóa: Yêu cầu Thường trực Ban Đổi mới, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu kỹ quy định tại Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020; Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị và các quy định pháp luật khác để tham mưu, đề xuất phương án chuyển đổi phù hợp, khả thi, hiệu quả đối với các doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa.

Đối với tham mưu cấp có thẩm quyền thu hồi đất của các doanh nghiệp Nhà nước để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp, theo hướng hạn chế thu hồi đất của các doanh nghiệp đang sắp xếp, đổi mới.

Trường hợp cấp thiết phải thu hồi đất của các doanh nghiệp thì nghiên cứu, đề xuất trích lại nguồn kinh phí thu từ hoạt động đấu giá, cho thuê đất cho doanh nghiệp phục vụ hoạt động, thanh toán công nợ, bảo đảm không làm thiệt hại lợi ích của doanh nghiệp.

Đối với Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông, yêu cầu phối hợp với Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác thoái vốn tại doanh nghiệp. Sau khi thoái vốn, công ty cần nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, lĩnh vực kinh doanh nhằm hoạt động hiệu quả hơn.

Thứ ba, đối với công tác sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp: Yêu cầu các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil, Đắk N'Tao, Đức Hòa, Quảng Sơn, Nam Tây Nguyên và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đại Thành khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án sử dụng đất, phương án sắp xếp đổi mới theo cơ chế thị trường, bảo đảm hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch, giám đốc các công ty chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các doanh nghiệp, địa phương khác để đổi mới phương thức hoạt động và phát triển trong thời gian tới, phương thức nào chưa có quy định thì đề xuất cho làm thí điểm.

Thứ tư, đối với dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, giải thể, cổ phần hóa doanh nghiệp: Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý cụ thể và gửi về thường trực Ban Đổi mới trước 20/4/2021.

Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, đơn vị, Ban Đổi mới tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý cụ thể từng nhiệm vụ.

Thứ năm, đối với phương án tái canh vườn cây cà phê và ca cao của Công ty Cà phê Đức Lập: Yêu cầu Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều lệ, quy chế hoạt động của công ty, quy định của pháp luật để chủ động các phương án tái canh theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về nguồn vốn và hiệu quả đầu tư.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Công ty Cà phê Đức Lập thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định.

Thứ sáu, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ như: Xử lý lấn chiếm đất đai, đấu giá tài sản, phương án sử dụng đất và rừng...

Thứ bảy, yêu cầu Thường trực Ban Đổi mới, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt, có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, giải thể, cổ phần hóa doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị; đề xuất chế tài xử lý phù hợp đối với các cơ quan, đơn vị chậm hoặc không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Tòa soạn

1,860
Viết bình luận mới