Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Cập nhật ngày: 20/06/2017 | 08:27 GMT+7

Ngày 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xác định nội dung quán triệt phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ nội dung cơ bản của Chỉ thị số 13-CT/TW.

Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là khu vực biên giới và các vùng giáp ranh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình. Các ban đảng của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng của tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW và Chương trình này; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Chương trình này đến toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh …

Bình An

4,294
Viết bình luận mới