Đảng bộ Quân sự tỉnh thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 09:13 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò hết sức quan trọng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Đảng bộ Quân sự tỉnh có 5 đảng bộ trực thuộc và 8 đảng bộ quân sự huyện, thành phố trực thuộc huyện ủy, thành ủy. Theo Đại tá Đỗ Hữu Hoài, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và đạt kết quả khá tốt. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên từng bước đi vào chiều sâu. Tỷ lệ đảng viên vi phạm giảm so với nhiệm kỳ trước. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, trách nhiệm của đảng viên được nâng cao, góp phần lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, hành động trong cấp ủy, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên. Cùng với thường xuyên kiện toàn UBKT, các cấp ủy phân công cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, điều hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ. UBKT phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy xây dựng ban hành đầy đủ hệ thống văn bản kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm, đồng thời tổ chức quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả trong đảng bộ.

 

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 31 tổ chức đảng và 1.440 lượt đảng viên; giám sát 35 tổ chức, 38 đảng viên đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ. Qua kiểm tra, giám sát, kết luận 100% tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung; 1.354 lượt đảng viên thực hiện tốt, 86 lượt đảng viên thực hiện chưa tốt.

 

Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đã gắn với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì; trách nhiệm lãnh đạo của tập thể cấp ủy với trách nhiệm cá nhân phân công phụ trách. Kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát khách quan, chỉ ra ưu điểm để phát huy, những hạn chế, khuyết điểm yêu cầu tập thể, cá nhân khắc phục, sửa chữa. Qua đó, khắc phục hạn chế, yếu kém, phòng ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đối với các vụ việc nổi cộm, UBKT đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm diễn biến nội dung, phân tích rõ tính chất, mức độ vi phạm, tác hại, nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và áp dụng vào các văn bản hiện hành để xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trên cơ sở đó, cấp ủy  xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan bảo đảm khách quan, kịp thời, đúng quy định.

Đề cao trách nhiệm, tự soi, tự sửa

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp thường xuyên phối hợp với cấp ủy các địa phương trong tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các đảng ủy quân sự địa phương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Trong đó, đi sâu kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng giai đoạn, khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

UBKT đảng ủy cơ sở, các chi bộ kiểm tra 32 đảng viên và 2 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 32 đảng viên và 2 tổ chức đảng có vi phạm; trong đó có 8 đảng viên vi phạm phải đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với các huyện ủy, thành ủy kiểm tra, giám sát 8 đảng ủy quân sự huyện, thành phố và 10 đảng viên. Đảng ủy quân sự huyện, thành phố phối hợp với đảng ủy xã, phường, thị trấn kiểm tra 71 chi bộ quân sự và 69 đảng viên. Qua đó, kết luận 100% đảng ủy quân sự huyện, thành phố và chi bộ quân sự thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát.

Cũng theo Đại tá Đỗ Hữu Hoài, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ thận trọng và chặt chẽ, coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính. Đặc biệt, đơn vị đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, giám sát, "tự soi, tự sửa", khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên.

Bài, ảnh: Lam Giang

6,286
Viết bình luận mới