HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Làm thất bại "Âm mưu diễn biến hòa bình": Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Cập nhật ngày: 12/12/2017 | 08:17 GMT+7

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc.

Trong thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Cương lĩnh chính trị năm 1930, Đảng chỉ rõ phải nhanh chóng “tổ chức ra quân đội công nông”. Để xây dựng quân chủ lực, chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ban hành Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944) và căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp “tổ chức của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo”.

Từ khi thành lập đến nay, sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam được vun đắp, cấu kết từ sức mạnh giai cấp, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội ta đã viết nên những trang sử hào hùng bằng thắng lợi tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám (1945); chiến thắng vang dội “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” (1954) trong kháng chiến chống Pháp, góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới; Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân (1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - thắng lợi có ý nghĩa thời đại, làm phá sản học thuyết NíchXơn, đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ và đồng minh, thu hẹp và làm suy yếu hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới chống chủ nghĩa đế quốc.

Trong 73 năm qua, quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng là công cụ bạo lực cách mạng sắc bén, lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, thực sự là quân đội “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh thuận lợi, tình hình khu vực và thế giới đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Các thế lực thù địch luôn tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, quan điểm xây dựng quân đội của Đảng ta. Chúng ra sức tuyên truyền cho luận điệu “quân đội phi giai cấp”, quân đội chỉ là công cụ của Nhà nước, chỉ có sứ mệnh bảo vệ quốc gia chống xâm lược, chứ không có quân đội nhân dân và không có quân đội thuộc một thể chế chính trị nào, v.v…

Chúng còn đưa ra luận thuyết “Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào và chủ quyền quốc gia”; phải là ‘‘lực lượng trung lập”, “phi chính trị”, “không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng phái nào”, chỉ là “công cụ của quốc gia, dân tộc”. Bản chất mưu đồ hiểm độc của các thế lực thù địch nhằm làm cho quân đội ta từng bước biến chất về chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong dẫn đến mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm cho cán bộ, chiến sĩ lung lạc niềm tin, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và sứ mạng lịch sử của quân đội là bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN.

Trước tình hình đó, chúng ta phải tỉnh táo, cảnh giác, đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" nói chung và "phi chính trị hóa" quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Bài học từ Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta. Mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quân đội và các tầng lớp nhân dân cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng, quân đội ta là quân đội cách mạng, quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện của Đảng. Mục tiêu chiến đấu của quân đội ta chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - vì độc lập dân tộc và CNXH, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tự hào với truyền thống vẻ vang 73 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng quân đội ta sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Đảng và Nhà nước. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN trong mọi tình huống.

Đoàn Văn Kỳ

1,015
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?