VIDEO CLIP   |   BÁO ẢNH   |   NHỊP SỐNG 360
HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

Cập nhật ngày: 30/11/2018 | 17:54 GMT+7

Ngày 27/11/2018, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018 đã có thông báo số 08-TB/HĐ về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.

Căn cứ Quyết định số 1063-QĐ/TU, ngày 23/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018; Quyết định số 03-QĐ/HĐ, ngày 26/11/2018 của Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018 về tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Đắk Nông năm 2018, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng thông báo triệu tập thí sinh (có danh sách kèm theo) dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: ngày 10/12 và sáng ngày 11/12/2018, công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi đúng 7 giờ để làm thủ tục thi;

- Ngày 10/12/2018:

+ 07h30 - 08h: Khai mạc kỳ thi và phổ biến nội quy, quy chế thi;

+ 08h - 11h: thi môn Kiến thức chung

+ 13h30 - 14h15: thi trắc nghiệm môn chuyên môn, nghiêp vụ

+ 14h30 - 15h 15: thi trắc nghiệm môn Tin học

- Ngày 11/12/2018:

+ 08h - 09h30: thi môn ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Lưu ý: Thí sinh phải đem theo Giấy chứng minh nhân dân để sử dụng trong quá trình thi.

2. Địa điểm thi: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3. Lệ phí thi

Mức thu: 700.000đ/người (Bảy trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016  của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức.

4. Tài liệu ôn tập

4.1. Môn kiến thức chung, gồm có 05 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên đề 2: Một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay.

Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Chuyên đề 4: Nền hành chính và cải cách hành chính nhà nước.

Chuyên đề 5: Chế độ công vụ và quản lý cán bộ, công chức.

Ngoài các chuyên đề trên, người dự thi nghiên cứu Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

4.2. Môn chuyên môn, nghiệp vụ và môn tin học văn phòng: Sử dụng Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm (năm 2016) của Ban Tổ chức Trung ương và những vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới diễn ra trong năm 2018.

4.3. Môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): Thi viết và trắc nghiệm về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thông tin về kỳ thi được Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2018 đăng tải chi tiết trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông và Báo điện tử tỉnh Đắk Nông thí sinh theo dõi thường xuyên để biết thêm chi tiết về kỳ thi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thông báo này đến thí sinh của đơn vị mình biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua phòng Tổ chức - Cán bộ, số điện thoại: 3544854).

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Kiêm ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

Trương Công Hùng

*****

>> Thông báo 08-TB/HĐ về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018, tải về tại đây

>> Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2018; Danh sách viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng II năm 2018, tải về tại đây

>> Danh sách cán bộ, công chức được miễn thi môn ngoại ngữ, kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018, tải về tại đây

1,030
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?