Hội đồng giải thể Hợp tác xã thị xã Gia Nghĩa thông báo

Cập nhật ngày: 25/10/2019 | 16:55 GMT+7

Thông báo về việc giải thể bắt buộc 11 Hợp tác xã không hoạt động trên địa bàn thị xã

THÔNG BÁO

V/v giải thể bắt buộc 11 Hợp tác xã không hoạt động trên địa bàn thị xã

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc giải thể bắt buộc 11 Hợp tác xã không hoạt động liên tục trên 12 tháng;

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc thành lập Hội đồng giải thể hợp tác xã;

Hội đồng giải thể Hợp tác xã thị xã Gia Nghĩa thông báo về việc giải thể bắt buộc đối với 11 HTX không hoạt động, cụ thể như sau:

 

Hội đồng giải thể Hợp tác xã thị xã Gia Nghĩa thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan nắm được, phối hợp với các Hợp tác xã để giải quyết các vấn đề tồn đọng (nếu có). Thời hạn trước ngày 25/11/2019.

Sau thời gian trên, Ban Giám đốc/ Hội đồng quản trị của 11 HTX trên và các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với 11 HTX, nếu không phản ảnh vướng mắc gì với Hội đồng giải thể Hợp tác xã thị xã Gia Nghĩa thì cơ quan cấp đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xóa tên Hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh theo quy định.

Hội đồng giải thể Hợp tác xã thông báo nội dung trên các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ GIA NGHĨA

NGUYỄN VĂN DŨNG

>> Tải về văn bản thông báo tại đây.

14,562
Viết bình luận mới