Thông báo về việc giải thể hợp tác xã

Cập nhật ngày: 27/07/2020 | 07:27 GMT+7

Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ HỒ TIÊU HỮU CƠ ĐẮK NÔNG

          Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Thị xã Gia Nghĩa

                          - Đồng kính gửi Chi cục thuế Thị xã Gia Nghĩa

     Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ HỒ TIÊU HỮU CƠ ĐẮK NÔNG

     Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: 6400375332

     Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau:

     Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-HTX ngày 15 tháng 12 năm 2019 Quyết định về việc giải thể Hợp tác xã hồ tiêu hữu cơ Đắk R’Moan.

     Lý do giải thể: Trong thời gian thành lập Hợp tác xã hoạt động không mang lại hiệu quả kinh tế, nên các thành viên hợp tác xã đồng thuận chấm dứt hoạt động của hợp tác xã.

     Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thị xã Gia Nghĩa, chi cục thuế Thị xã Gia Nghĩa tiếp nhận giải quyết để Hợp tác hoàn thành việc giải thể, báo tình trạng hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

     Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC

ĐẶNG TIẾN THÀNH

14,086
Viết bình luận mới