Thông báo xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019

Cập nhật ngày: 09/10/2019 | 16:30 GMT+7

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng viên chức Trường Chính trị tỉnh Đăk Nông năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Tiêu chuẩn

Người dự tuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

1.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính tròn tháng đến thời gian nộp hồ sơ dự tuyển) và bảo đảm có đủ thời gian để đóng BHXH phù hợp với điều kiện thực hiện chế độ hưu trí theo quy định của Bộ Luật Lao động;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của chức danh cần tuyển

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đối với vị trí việc làm Giảng viên yêu cầu phải có nghiệp vụ sư phạm phù hợp với công tác giảng dạy.

2. Số lượng vị trí việc làm cần xét tuyển

04 vị trí việc làm, yêu cầu cụ thể của từng vị trí (có biểu đính theo).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát hành (50.000đ/bộ), người dự tuyển mua, nộp hồ sơ, nộp lệ phí thi tuyển và nộp tại Trường Chính trị tỉnh. Trường hợp Trường Chính trị tỉnh không bán hồ sơ, người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển có thể mua hồ sơ tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và nộp tại Trường Chính trị tỉnh.

Thời hạn bán, nhận hồ sơ trong vòng 20 ngày, kể từ ngày 11/10/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

Mọi thắc mắc xin liên hệ  Phòng Tổ chức - cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ qua số điện thoại 05013.544.854.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Việc xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trường Chính trị tỉnh năm 2019 được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

4.2. Vòng 2

- Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định hình thức thực hành đối với vị trí là Giảng viên;hình thức phỏng vấn đối với vị trí Kế toán và Chuyên viên.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút và thời gian thực hành 45 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

* Nội dung kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (vị trí Kế toán và Chuyên viên)

Người dự tuyển được kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn các nội dung sau (các thí sinh được biết để tiến hành tự ôn tập):

- Phần kiến thức chuyên môn: Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

Riêng vị trí Kế toán: ngoài các tài liệu nêu trên, các thí sinh ôn tập thêm các tài liệu sau: Luật Kế toán năm 2015; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

- Phần kiến thức về vị trí việc làm: Hiểu biết về nhiệm vụ của vị trí việc làm  ở chức danh nghề nghiệp viên chức dự tuyển.Trên cơ sở các quy định của Nhà nước về ngành, lĩnh vực chuyên môn thí sinh dự tuyển sẽ phải trả lời một số câu hỏi hoặc xử lý một số tình huống do Hội đồng xét tuyển đặt ra theo vị trí công tác cần tuyển.

* Nội dung hình thức thực hành (vị trí là Giảng viên).

- Việc soạn thảo giáo án: Thí sinh được lựa chọn một bài trong giáo trình đào tạo Trung cấp lý luận chính hiện hành để soạn giáo án;

- Phần giảng bài: Thí sinh chọn 01nội dung tương đương 01 tiết (45 phút) trong giáo án đã soạn để trình bày.

5. Thời gian tổ chức xét tuyển: sẽ có thông báo cụ thể sau.

6. Lệ phí dự thi: Mức thu phí dự xét tuyển 500.000đồng/người, áp dụng theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các thí sinh được biết.

Thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tại về tại đây

11,310
Viết bình luận mới