Ðẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật ngày: 27/06/2018 | 09:20 GMT+7

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2976/UBND-KTKH về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như: Thông báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Ban Chấp hành Trung ương, thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động giai đoạn 2014-2020…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1644/UBND-KTKH ngày 11/4/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 5/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoài An

5,118
Viết bình luận mới