Tăng cường trách nhiệm tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Cập nhật ngày: 14/05/2020 | 08:39 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Đó là mục đích của Kế hoạch số 61/KH-MTTQ-BCĐ do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Đắk Nông vừa ban hành về triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/5/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tăng cường trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Thông qua thực hiện cuộc vận động góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến về nhận thức, phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn của dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Tường Mạnh

2,843
Viết bình luận mới