HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Binh đoàn 16 tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị 81 học viên

Cập nhật ngày: 19/09/2019 | 09:19 GMT+7

Từ ngày 16 - 19/9, Đảng ủy Binh đoàn 16 tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 51 học viên là các đối tượng kết nạp Đảng năm 2019.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Theo đó, các học viên được học tập 5 chuyên đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng và sự phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, Đảng ủy Binh đoàn 16 tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 30 đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng ủy Binh đoàn. Các học viên được bồi dưỡng 10 chuyên đề như: Những kiến thức của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Các quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong tình hình mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; Nhiệm vụ của người đảng viên, quần chúng ưu tú...

Huỳnh Vân

717
Viết bình luận mới