• Tăng cường các biện pháp phòng, chống xâm hại và bảo vệ trẻ em
  • 08:50 01/06/2018
  • Ngày 30/5, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2549 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống xâm hại và bảo vệ trẻ em. Theo đó, tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã đẩy mạnh các giải pháp nhằm phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo đảm các quyền của trẻ em theo quy định.
  • Phải xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để thủ tục hành chính quá hạn
  • 08:08 22/05/2018
  • Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn 391/VPUBND-KSTT truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chủ động, tập trung giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân bảo đảm thời gian theo quy định. Cơ quan, đơn vị nào để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn phải có văn bản xin lỗi gửi tổ chức, cá nhân.
  • Đẩy mạnh triển khai công tác dân vận của cơ quan nhà nước
  • 09:11 19/04/2018
  • UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 1613/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh (Kết luận số 114).