Đẩy mạnh triển khai công tác dân vận của cơ quan nhà nước

Cập nhật ngày: 19/04/2018 | 09:11 GMT+7

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn số 1613/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh (Kết luận số 114).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan, bảo đảm việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ.

Thùy Dương

3,914
Viết bình luận mới