Liên kết trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Cập nhật ngày: 05/08/2022 | 08:45 GMT+7

Cuốn sách “Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên” của tác giả Lê Anh Vũ do NXB Khoa học xã hội phát hành là kết quả nghiên cứu trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên.

Vùng Tây Nguyên có vị trí địa – chính trị, địa – kinh tế đặc biệt quan trọng trong tam giác tăng trưởng Việt Nam, Lào, Campuchia. Mặc dù nhiều năm qua, Chính phủ đã tập trung ưu tiên nguồn lực cho các vùng có nhiều khó khăn trong phát triển nhưng đến nay Tây Nguyên vẫn chưa có sự bứt phá. Vùng đất này đang phát triển thiếu bền vững. Chính vì vậy, việc nghiên cứu liên kết nội vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên là cần thiết, nhằm phân tích, mổ xẻ những vấn đề nguyên nhân và các rào cản cản trở liên kết nội vùng, phân công hợp tác và liên kết phát triển giữa các địa phương trong thời gian vừa qua, để gợi ý các giải pháp, cơ chế chính sách, thúc đẩy nghiên cứu liên kết nội vùng, thực hiện phân công hợp tác giữa các địa phương có hiệu quả hơn, tăng cường liên kết ngoại vùng nhằm hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên.

Bìa cuốn sách

Cuốn sách biên soạn trên cơ sở xử lý và phân tích nhiều nguồn tư liệu khác nhau, bao gồm tài liệu đã công bố, tài liệu đã thống kê của Trung ương và địa phương, đặc biệt là tài liệu thực địa do tác giả thu thập tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung sách gồm có 3 chương. Chương 1: Tác giả đưa ra các khái niệm cơ bản và một số vấn đề lý thuyết về liên kết vùng, các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm thực tiễn về liên kết vùng. Chương 2: Nêu thực trạng liên kết nội vùng Tây Nguyên: Các yếu tố ảnh hưởng, lợi thế so sánh của vùng Tây Nguyên, liên kết kinh tế, liên kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, liên kết với các địa phương khác, đồng thời đánh giá hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Chương 3: Đưa ra quan điểm, giải pháp đẩy mạnh liên kết nội vùng Tây Nguyên đến năm 2020.

B.M (g/t)

3,956
Viết bình luận mới