Đắk Glong, trên 4 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đầu tư phát triển sản xuất

Cập nhật ngày: 13/09/2020 | 14:09 GMT+7

UBND huyện Đắk Glong vừa ban hành Quyết định số 3020 về thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, với nguồn vốn trên 4 tỷ đồng.

Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, phụ nữ thuộc hộ nghèo. Mức hỗ trợ cụ thể: 5 triệu đồng/1 hộ/1 năm đối với hộ nghèo; 3 triệu đồng đối với hộ cận nghèo và 2 triệu đồng đối với hộ mới thoát nghèo. Người nghèo được hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm.

UBND huyện giao UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế đến các hộ thuộc diện nghèo, các doanh nghiệp, hợp tác xã. Các địa phương tổ chức họp thôn, bon lấy ý kiến về nội dung dự án, lập danh sách đối tượng tham gia dự án.

Phạm Khánh

2,586
Viết bình luận mới