HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • “Chìa khóa” thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Nia
  • 08:56 15/06/2012
  • Đắk Nia (Gia Nghĩa) là xã có đông đồng bào dân tộc M’nông nhưng đa số lại thuộc diện hộ nghèo, khó khăn. Trước tình hình đó, năm 2007, Đảng ủy xã Đắk Nia đã ban hành nghị quyết chuyên đề về khuyến khích hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ phát triển cây cà phê...
  • Lối sống thực dụng
  • 10:55 11/05/2012
  • Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
  • Tính trung thực
  • 13:54 04/04/2012
  • Chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta là xã hội có đủ mọi điều kiện để con người phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, trí tuệ...