Bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để triển khai hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 12/03/2021 | 14:51 GMT+7

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Video clip:

 

Tại điểm cầu Đắk Nông, các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Năm 2020, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng phối hợp tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, bảo đảm đúng tiến độ, với nhiều đổi mới, tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Toàn ngành đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, cụ thể là hoàn thành 30 đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và trên 500 đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giảm chi thường xuyên ngân sách khoảng 5.000 tỷ đồng. Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được ngành chủ động tham mưu cấp ủy triển khai, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, toàn ngành bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt một khối lượng công việc rất lớn; trong đó, có nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm. Tính đến hết nhiệm kỳ, toàn ngành đã tham mưu hoàn thành 109 đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và gần 1.800 đề án trình cấp ủy trực thuộc Trung ương. 

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ bước đầu có chuyển biến tích cực. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả rõ nét. 

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ. Phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới, triển khai nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Các đại biểu theo dõi kết luận hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Năm 2021, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả việc tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trước mắt, ngành tập trung phối hợp tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức, xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp, các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, toàn ngành bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đại hội đảng các cấp để triển khai hiệu quả, đồng bộ các mặt công tác tổ chức, xây dựng Đảng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ, bộ máy tinh gọn. Toàn ngành tiếp tục tham mưu sắp xếp kiện toàn cán bộ các cấp theo phương án nhân sự đã được thông qua, đồng thời tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm nguyên tắc, quy định của pháp luật, quy định của Đảng. 

Ngành phải bám sát, nắm chắc thực tiễn để xử lý những vướng mắc về công tác cán bộ, xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, thích nghi, xử lý nhanh với các diễn biến phong phú, phức tạp, biển đổi nhanh của thực tiễn. 

Tin, ảnh: Phan Tân

5,072
Viết bình luận mới