Đắk Song tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

Cập nhật ngày: 17/03/2022 | 08:54 GMT+7

Đảng bộ huyện Đắk Song xác định công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, thời gian qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng thực hiện công việc này, qua đó phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Kết quả bước đầu

Theo Đảng bộ huyện Đắk Song, ngay từ đầu năm 2022, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo và ban hành đồng bộ các văn bản để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng đến việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Huyện chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, cán bộ phụ trách các địa bàn chủ động phát hiện, nhận diện các biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời kiểm tra; phân công các đồng chí có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tham gia các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm bảo đảm chất lượng, hiệu quả…

Dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên xảy ra nhiều, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3)… Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, công tác này đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm nhằm đề ra các biện pháp khắc phục; không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm ít nghiêm trọng thành vi phạm nghiêm trọng, vi phạm của một người thành vi phạm của nhiều người.

Tuy đạt được một số kết quả nhưng thực tế cho thấy vẫn còn một số UBKT đảng ủy cơ sở còn lúng túng trong việc phát hiện, xác định đối tượng, nội dung, lựa chọn phương pháp và thực hiện quy trình kiểm tra nên việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm còn ít. Bên cạnh đó, không ít tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên khi nhận quyết định kiểm tra thường có tâm lý lo lắng, e ngại, né tránh nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác kiểm tra. Một số cán bộ UBKT cơ sở trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra….

Tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra

Theo Đảng bộ huyện Đắk Song, từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại địa bàn, huyện xác định việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm vừa để giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, vừa để bảo vệ đường lối, chủ trương, nghị quyết, tôn chỉ của Đảng, đồng thời cũng là để bảo vệ cán bộ, đảng viên trước những thông tin dư luận không tốt. Thời gian tới, để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, huyện sẽ chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát nói chung và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nói riêng cho các tổ chức đảng và đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cấp ủy và UBKT các cấp.

UBKT các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp tiếp cận và phát hiện dấu hiệu vi phạm, mở rộng và thu thập tất cả các nguồn thông tin. Từ đó, UBKT các cấp tiến hành khảo sát, xem xét, tổng hợp sàng lọc nguồn thông tin để quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tránh kiểm tra một cách tràn lan. Sau kiểm tra phải có kết luận chính xác, khách quan, nếu có vi phạm phải cương quyết xử lý kỷ luật kịp thời, không để kéo dài làm ảnh hưởng tác dụng một cuộc kiểm tra. Đồng thời, UBKT các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt việc phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Địa phương đổi mới và nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng rút kinh nghiệm trong việc phát hiện, xác định nội dung dấu hiệu vi phạm phức tạp, nghiêm trọng, đối tượng kiểm tra là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị để tạo sự chuyển biến trong hành động, nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Cùng với đó, huyện quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, năng lực, uy tín và chuyên môn vững vàng.

 

Trong năm 2021 và 2 tháng đầu năm 2022, cấp ủy và UBKT các cấp trong Ðảng bộ huyện Ðắk Song đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 52 đảng viên và 1 tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, UBKT Huyện ủy kiểm tra 46 đảng viên và 1 tổ chức đảng; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 5 đảng viên và chi bộ kiểm tra 1 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 1 tổ chức đảng và 52 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 17 đảng viên theo quy định.

 

Đường Hồng Thắng

4,475
Viết bình luận mới