Quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên

Cập nhật ngày: 25/09/2015 | 08:05 GMT+7

Từ năm 2010-2015, tỉnh đã cử 420 người đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, 687 người đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 217 người sau đại học. Tỉnh cũng cử nhiều lượt cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, chương trình quản lý nhà nước và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khác. Đặc biệt, Tỉnh ủy đã tuyển chọn, tạo nguồn được hơn 300 cán bộ trẻ.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, thời gian qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên đã được các cấp ủy quan tâm đúng mức, đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Số lượng, chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cán bộ nguồn của tỉnh khóa II-2014. Ảnh: Thùy Dương

Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 163 đảng bộ cơ sở với 1.811 chi bộ trực thuộc (tăng 36 đảng bộ cơ sở và 446 chi bộ). Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy trình, coi trọng chất lượng. Các tổ chức đảng đã có sự nhìn nhận, đánh giá một cách thực chất, chặt chẽ, khách quan hơn.

Hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh lên đến 60,61%; trong đó, có từ 18-20% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, nếu như đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 15.390 đảng viên thì đến cuối nhiệm kỳ là 21.325 đảng viên (tăng 5.935 đảng viên). Chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên về trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ…

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cũng được chú trọng, có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, đổi mới về nội dung, cách làm, quy trình các bước tiến hành khá chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai, tạo sự thống nhất cao.

Nhiệm kỳ qua, trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ nữ chiếm 17,98%, trẻ tuổi chiếm 35,96%, người dân tộc thiểu số là 10,11%. Trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thì nữ chiếm 21,97%, trẻ tuổi chiếm 16,95% và người dân tộc thiểu số chiếm 9,83%.

Ở cấp xã thì tỷ lệ nữ quy hoạch vào cấp ủy chiếm 23,34%, cán bộ trẻ tuổi chiếm 21,64%, người dân tộc thiểu số chiếm 19,85%. Việc đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm, chú trọng.

Theo đó, đội ngũ cán bộ không những được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị mà còn được đào tạo thực tiễn thông qua luân chuyển, khuyến khích tự học, nâng cao trình độ nhằm tự chuẩn hóa. Công tác đào tạo có sự đầu tư chọn lọc, lựa chọn cán bộ trẻ để tạo nguồn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh cơ bản đáp ứng cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Từ năm 2010-2015, tỉnh đã cử 420 người đi đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, 687 người đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 217 người sau đại học. Tỉnh cũng cử nhiều lượt cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, chương trình quản lý nhà nước và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khác.

Đặc biệt, Tỉnh ủy đã tuyển chọn, tạo nguồn được hơn 300 cán bộ trẻ. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác chuyên môn và trình độ lãnh đạo, quản lý, đủ khả năng đảm nhiệm chức vụ tại địa phương, đơn vị cũng như chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo kế cận của tỉnh trong tương lai.

Để có được kết quả trên, Tỉnh ủy đã chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cũng như cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Cùng với đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Tỉnh cũng xây dựng và triển khai Đề án củng cố và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2021 nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên cơ sở. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc trong việc duy trì nền nếp, chế độ, nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hoàng Hoài

2,216
Viết bình luận mới