Tạo chuyển biến trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Cập nhật ngày: 25/04/2022 | 10:27 GMT+7

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn trong những tháng đầu năm 2022.

Nhiều nội dung quan trọng được triển khai

Xác định công tác chính trị, tư tưởng đi đầu, các cấp ủy đảng, nhất là ngành tuyên giáo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các văn bản học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh như: Kế hoạch số 37 về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; Kế hoạch số 39 về tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21, Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03 ngày  của Bộ Chính trị; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... được ban hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Từng cơ quan, đơn vị được phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong quá trình thực hiện. Cùng với thường xuyên cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội được chú trọng. Qua đó, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được người dân quan tâm kịp thời phản ánh, tham mưu Tỉnh ủy nắm bắt, xử lý.

Cán bộ huyện Đắk Mil khảo sát mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, việc xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên. Các nhiệm vụ giải pháp phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, vùng biên giới, khu vực doanh nghiệp tư nhân được quan tâm triển khai.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, sát với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương. Đắk Nông đã kịp thời ban hành Quy định số 15, ngày 23/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được cấp ủy các cấp thực hiện kịp thời. Quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ cương vị cao được cán bộ, đảng viên và người dân đồng tình.

Cùng với tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo các thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên theo quy định.

Cụ thể, đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 152 đảng viên, 4 tổ chức đảng và giám sát 1 đảng viên, 1 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 33 đảng viên (có 3 cấp uỷ viên). Trong đó, cấp tỉnh thi hành kỷ luật 4 đảng viên, cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 8 đảng viên, cấp cơ sở thi hành kỷ luật 7 đảng viên và chi bộ thi hành kỷ luật 14 đảng viên.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 đảng viên (có 6 cấp ủy viên).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đã được Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng bộ tỉnh xác định trong thời gian đến là tiếp tục triển khai triển khai thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan đơn vị để tập trung, chủ động chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.

Đi đôi với đó là nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa XII, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cấp ủy đảng các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo sự đoàn kết thống nhất, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải chú trọng về văn hóa, đạo đức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Bài, ảnh: Lam Giang

2,228
Viết bình luận mới