Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”

Cập nhật ngày: 12/06/2019 | 09:16 GMT+7

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 122-KH/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải có hiệu quả, nhằm thu hút sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng.

Cùng với việc khẳng định sự đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền cần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tăng thêm niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Cung cấp thông tin và tạo diễn đàn để Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy vai trò trong việc giám sát, phản biện xã hội để công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả cao.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần triển khai tích cực, thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Đảng, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, từng địa phương. Phát huy hiệu quả hệ thống thông tin, tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, các sở, ban, ngành, địa phương; trong đó chú trọng các cơ quan báo chí tuyên truyền, nhất là hệ thống báo chí địa phương.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền cần đa chiều về kết quả, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập, theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Mạnh Hùng

3,320
Viết bình luận mới