Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện các kết luận của Trung ương

Cập nhật ngày: 29/03/2022 | 09:04 GMT+7

Tỉnh ủy Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 23/3/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo kế hoạch, Tỉnh ủy Đắk Nông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kết luận, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình, tập trung, chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong từng đơn vị, địa phương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư khóa XIII. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, có tính khả thi cao và hiệu quả thiết thực. Các đơn vị, địa phương tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội. Các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo vào giữa nhiệm kỳ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Kế hoạch số 43-KH/TU của Tỉnh ủy yêu cầu giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ, quản lý cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu. Kế hoạch số 43 còn yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp; tập trung rà soát để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành; phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, internet, mạng xã hội, đồng thời đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy…

Nguyễn Hải

3,961
Viết bình luận mới