Xây dựng báo cáo chính trị, văn kiện trung tâm của đại hội phải thể hiện tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết Nhân dân

Cập nhật ngày: 07/10/2019 | 09:59 GMT+7

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Tiểu ban nội dung, Tổ trưởng Tổ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã dành cho phóng viên (PV) Báo Đắk Nông cuộc phỏng vấn xung quanh nội dung về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XII của tỉnh; quan điểm, tiến trình đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

PV: Ngày 30/5/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã quy định rõ các phần việc về nội dung chuẩn bị, trong đó có nội dung đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận. Xin đồng chí cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII như thế nào?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Sau khi Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký các quyết định 1278, 1279, 1280-QĐ/TU, ngày 3/6/2019 về thành lập 3 tiểu ban của đại hội gồm: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ; triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy Ban hành Kế hoạch 123-KH/TU, ngày 14/6/2019 về xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII để xác định lộ trình, thời gian xây dựng các văn kiện trình đại hội; Kế hoạch số 132-KH/TU, ngày 15/8/2019 về tổ chức đại hội đảng các cấp; Kế hoạch 134-KH/TU, ngày 20/8/2019 về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp. Đồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ đại hội đảng các cấp. Đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cơ bản đầy đủ, chặt chẽ, các cấp ủy đang tích cực triển khai thực hiện.

Đối với việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, Tiểu ban nội dung của đại hội đã tổ chức các cuộc họp để xây dựng Đề cương tổng quát, sau đó giao nhiệm vụ cho các tổ giúp việc thuộc Tiểu ban nội dung gồm các Tổ: Kinh tế - hạ tầng, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, tổng hợp và hoàn thiện, hình thành đề cương chi tiết, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến theo đúng quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Đến thời điểm này, Đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã thảo luận nhiều lần tại các cuộc họp của cấp ủy cấp tỉnh và đã trình dự thảo lần 4 Đề cương chi tiết báo cáo chính tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bất thường vào ngày 30/8/2019. Sau hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban nội dung đại hội tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện, bổ sung hình thành dự thảo lần 5 Đề cương chi tiết báo cáo chính trị để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy trước khi giao cho các tổ giúp việc của Tiểu ban nội dung căn cứ Đề cương chi tiết, tiến hành viết dự thảo báo cáo trên các lĩnh vực: kinh tế - hạ tầng; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh và đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để hình thành Dự thảo Báo cáo chính trị lần 1.

Đến nay, các tổ giúp việc thuộc Tiểu ban nội dung Đại hội XII Đảng bộ tỉnh đã tiến hành họp các thành viên trong tổ để phân công, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình soạn thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị các tổ giúp việc thuộc Tiểu ban nội dung căn cứ vào từng lĩnh vực để lựa chọn nội dung, chủ đề phù hợp, sát với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới để xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hội thảo chuyên sâu nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan trong quá trình soạn thảo báo cáo chính trị.

PV: Dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm 2 báo cáo: Báo cáo chính trị của Đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung cốt lõi, cơ bản tập trung trong quá trình xây dựng?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Trước hết là thực hiện tốt tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tại bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tựa đề “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” để xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Trong quá trình xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh phải bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; căn cứ vào định hướng của Trung ương, cũng như điều kiện thực tế của tỉnh để đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn.

Đối với Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy phải có tính chiến đấu nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

PV: Đối với Báo cáo chính trị, có hai nội dung quan trọng là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, công việc này hiện đang đang được tiến hành như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Việc xây dựng Báo cáo chính trị, văn kiện trung tâm của mỗi đại hội, phải thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Báo cáo phải gắn kết nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa kế thừa và đổi mới. Từ nhận thức đó, trong chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và trong chương trình công tác hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều có nội dung sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực, có nhiều nội dung sơ kết, tổng kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy phải thực hiện từ cấp xã trở lên; qua việc tổng kết, sơ kết, đánh giá đó để nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, thấy những kết quả đã làm được, những việc chưa làm được, những việc cần phải tiếp tục làm và làm quyết liệt hơn nữa; rút ra những bài học thực tiễn có giá trị; khích lệ khát vọng vươn lên, khuyến khích tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, đồng thời khắc phục những yếu kém, tồn tại, những khâu yếu để làm tốt hơn trong thời gian tới; cũng từ đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát tình hình thực tế của địa phương, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong quý III và quý IV/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thành lập các đoàn đi khảo sát cơ sở để nắm bắt việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, các nội dung trên phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, báo cáo kết quả về Tiểu ban nội dung Đại hội XII Đảng bộ tỉnh để tổng hợp viết dự thảo báo cáo chính trị.

PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đưa ra cho cả nhiệm kỳ “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết; khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”. Đến thời điểm hiện tại, đồng chí đánh giá thế nào về khả năng của mục tiêu “…đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đang triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội nhằm phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra. Đến thời điểm này chưa đánh giá mục tiêu đạt hay không đạt, Tiểu ban nội dung của Đại hội đang tính toán, đánh giá các số liệu để đến cuối năm 2020 báo cáo tại Đại hội XII Đảng bộ tỉnh. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, ngoài các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều có tác động rất lớn đến việc hoàn thành mục tiêu Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Thời gian qua với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, có thể nói, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được ban hành và triển khai thực hiện. Các vấn đề cơ bản đối với người nghèo được giải quyết kịp thời. Người nghèo có nhiều cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch vệ sinh, tiếp cận thông tin và các điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập; cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội ở các huyện, xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao được quan tâm đầu tư. Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án giảm nghèo theo địa chỉ tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018 - 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND, ngày 5/11/2018), trong đó phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 7%, nếu chúng ta phấn đấu đạt được chỉ tiêu này thì sẽ góp phần rất lớn vào việc hoàn thành mục tiêu của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

PV: Việc lấy ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Thanh Danh: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị yêu cầu, quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Đối với tỉnh, theo Kế hoạch 123-KH/TU, ngày 14/6/2019 về xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII thì trong khoảng quý IV/2019 và quý I/2020, các văn kiện trình tại Đại hội XII Đảng bộ tỉnh sẽ được thực hiện trình tại các hội nghị Tỉnh ủy theo quy chế làm việc; tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ chủ chốt của tỉnh; cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân; tại đại hội điểm cấp huyện và tương đương; xin ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương; đại hội các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến, sau đó hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội XII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

H.V.M thực hiện

5,179
Viết bình luận mới