Hồ Chí Minh - đổi mới, sáng tạo

Cập nhật ngày: 20/01/2020 | 12:07 GMT+7

Quyết định con đường riêng một cách tự chủ, sáng tạo

Cách mạng Việt Nam giành được nhiều thắng lợi to lớn như ngày nay có nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến những sáng tạo, đổi mới của Hồ Chí Minh trong việc tìm đường, mở đường, dẫn đường và thiết kế tương lai. Lúc trạc 13 tuổi, không hoàn toàn tán thành cách làm của các bậc cha chú, hoài nghi đằng sau những từ Pháp đẹp đẽ Tự do - Bình đẳng - Bác ái, Người quyết định con đường riêng một cách độc lập, tự chủ, sáng tạo, đến tận sào huyệt của đất nước đang có thực dân áp bức dân tộc mình, xem những gì ẩn giấu đằng sau những từ đó. Người muốn dùng văn minh của các nước tư bản làm vũ khí giúp dân tộc thực hiện sự nghiệp giải phóng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo trong một phiên họp tại chiến khu Việt Bắc, chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Mười năm khảo cứu, tìm đường cứu nước, Người biết đến sự thật ở các nước tư bản, bên cạnh “kẻ ăn không hết” có “người lần không ra”. Họ là người dân lao động, đặc biệt người Mỹ da đen ở khu Héclem. Suy nghĩ của Người là “Pho tượng Thần Tự Do đứng ở cảng Niu Oóc tuy bên ngoài đồ sộ, cao to, nhưng bên trong thì rỗng tuếch”. Tìm hiểu các cuộc cách mạng tư bản Mỹ, Pháp và cách mạng vô sản Tháng Mười Nga; các học thuyết và chủ nghĩa, Người đi đến kết luận chỉ có cách mạng Nga là đến nơi, đem đến tự do, bình đẳng, hạnh phúc thật sự cho Nhân dân; chỉ có chủ nghĩa Lênin là chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất. Hồ Chí Minh là số ít trong các nhà cách mạng hoạt động trên đất Pháp lúc bấy giờ nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa rộng lớn, sâu xa của cuộc Cách mạng Tháng Mười. Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn Việt Nam và thế giới, Người đã quyết định đưa phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản, tức là độc lập dân tộc đi tới chủ nghĩa xã hội. Sự lựa chọn có tính chất sáng tạo, đột phá đó mở đường cho Nhân dân Việt Nam tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhà mác xít đổi mới, sáng tạo về Đảng

Bác có hai cống hiến lớn, sáng tạo độc đáo cho Đảng ta. Một là sáng lập Đảng và hai là xây dựng rèn luyện Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. So với lý luận Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập có thêm một yếu tố mới là phong trào yêu nước. Điểm mới sáng tạo này phù hợp với lịch sử Việt Nam vì phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân, chủ nghĩa yêu nước có trước chủ nghĩa cộng sản. Nói đến phong trào yêu nước là nói đến các tầng lớp Nhân dân, từ đó đặt ra mối liên hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng với dân.

Sáng tạo và cũng là cống hiến lớn nhất của Hồ Chí Minh về Đảng là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng có sứ mệnh lãnh đạo Nhân dân đi tới bến bờ hạnh phúc. Theo Người, đó là một công việc phức tạp, to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang.

Cách đây hai phần ba thế kỷ ngay sau khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Hồ Chí Minh đã có một sự linh cảm chính trị đặc biệt, chỉ ra những căn bệnh của cán bộ, đảng viên hôm nay. Đó là quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Quan liêu là xa rời, khinh thường Nhân dân, không thấu hiểu và thấu cảm đời sống Nhân dân; là có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Người cảnh báo cán bộ, đảng viên nếu có quyền mà thiếu lương tâm, không giữ được đạo đức cách mạng, là sẽ trở nên hủ bại, hủ hóa, biến thành sâu mọt của dân.

Điều Hồ Chí Minh quan tâm nhất, hàng đầu, xuyên suốt là cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Theo Người, đạo đức là gốc, là nguồn, là thước đo “chất người”, “trình độ người” của một con người, với ý nghĩa “thiếu một đức thì không thành người”. Sứ mệnh vẻ vang của cán bộ, đảng viên là phục vụ Nhân dân, làm người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Hồ Chí Minh chỉ ra mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Đảng cầm quyền nhưng dân là chủ, làm chủ. Cách xa dân chúng, không gần gũi, liên hệ với dân chúng, chẳng khác gì đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại. Vì vậy, cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, liên hệ mật thiết với Nhân dân, tin dân, trọng dân, học dân, hiểu dân, bàn bạc với dân, giải thích cho Nhân dân hiểu, có khuyết điểm thì phê bình trước Nhân dân và hoan nghênh Nhân dân phê bình mình. Phải làm gương mẫu cần kiệm liêm chính để Nhân dân noi theo. Phải đem tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân làm lợi cho dân.

Di sản Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền để lại bài học lớn, đó là có được Nhân dân đồng lòng, giúp sức, ủng hộ thì việc to mấy, khó mấy làm cũng được; không có việc gì làm cũng không nên. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những cá nhân tài giỏi, đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra.

Bài học cho hôm nay

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) rút ra một trong năm bài học lớn là đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy dân chủ. Chính Nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với Nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời Nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ và của Đảng.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh rằng “cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”. Nói về vai trò của Nhân dân trong công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định “phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng Nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì Nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”.

Lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mà còn phải gắn bó với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân. Điều này chứng tỏ sức sống và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền.

Năm 2020 đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, trong đó đáng chú ý là Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Mỗi một Đại hội Đảng sẽ mang lại những niềm tin tưởng mới cho Nhân dân. Đắk Nông là một trong những tỉnh khó khăn và nghèo của cả nước. Tuy nhiệm kỳ qua đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Điều đó đặt ra cho Đại hội Đảng bộ tỉnh trọng trách lớn, tập trung vào hai việc. Một là, chuẩn bị báo cáo chính trị thể hiện được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của Đảng bộ đối với đồng bào các dân tộc và sự phát triển của tỉnh với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, có tính đột phá. Báo cáo không chỉ dừng lại ở việc đánh giá 5 năm qua và vạch phương hướng cho 5 năm tới, mà phải thể hiện được tầm tư duy chiến lược của tỉnh cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Hai là, chuẩn bị nhân sự cấp ủy của tỉnh nhiệm kỳ tới, đặc biệt là các vị trí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, quan trọng nhất là cấp thường vụ, những người chịu trách nhiệm đứng đầu của tỉnh. Trong 5 năm tới tỉnh phát triển mạnh hay yếu, nhanh hay chậm đều liên quan tới đội ngũ cán bộ cấp cao của tỉnh tốt hay kém. Đồng thời phải chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ nguồn trong quy hoạch. Hai vấn đề đó gắn bó mật thiết với nhau và phải tiếp tục làm tốt từ nay đến đại hội.

Một mùa xuân mới lại về. Cùng với nhựa sống, chồi, lộc, hoa thơm, trái ngọt của mùa xuân, đồng bào các dân tộc Đắk Nông đang rất kỳ vọng và tin tưởng một Đại hội Đảng bộ thành công tốt đẹp, đưa Đắk Nông vươn lên một tầm cao mới.

PGS.TS Bùi Đình Phong

2,588
Viết bình luận mới