Ngành Thuế sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Cập nhật ngày: 20/01/2020 | 11:37 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 320/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 750/TCT-TCCB ngày 8/3/2019 của Tổng cục Thuế về việc sắp xếp nhân sự cấp Phòng theo tổ chức bộ máy mới, ngành Thuế Đắk Nông đã chủ động triển khai, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.

Triển khai nhanh gọn

Từ ngày 1/4/2019 thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí kiện toàn nhân sự triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục thuế; quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, đối với cấp phòng thuộc Cục Thuế có một số thay đổi như: Thay đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập bộ máy được tinh gọn, mạnh hơn. Các chức năng được thống nhất, tập trung, không chồng chéo, trùng lắp với việc ghép các chức năng thanh tra thuế - kiểm tra thuế, thu nhập cá nhân, nghiệp vụ dự toán, pháp chế, tài vụ, quản trị, ấn chỉ… từ đó giảm đầu mối từ 11 phòng xuống còn 8 phòng tham mưu và Văn phòng Cục Thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế Đắk Nông trao quyết định bổ nhiệm Chi Cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong và Chi cục Thuế khu vực Đắk R'lấp - Tuy Đức

Việc sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế các huyện, thị xã thành chi cục thuế khu vực, sau một thời gian chuẩn bị cụ thể, chi tiết như xây dựng đề án; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông về một số tiêu chí quan trọng như về kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế, về lựa chọn tên gọi, nơi đặt trụ sở của chi cục thuế khu vực và dự kiến nhân sự lãnh đạo của các chi cục thuế khu vực. Cục Thuế tỉnh đã báo cáo Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính, ngày 28/9/2019 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1683/QĐ-BTC hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Nông; sáp nhập Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa và Chi cục Thuế huyện Đắk Glong hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Gia nghĩa – Đắk Glong; sáp nhập Chi cục Thuế huyện Đắk R’lấp và Chi cục Thuế huyện Tuy Đức hợp nhất thành Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp - Tuy Đức; Hai chi cục thuế khu vực chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 7/10/2019.

Trong năm 2019, ngành Thuế Đắk Nông đã giảm từ 41 đội thuế xuống còn 27 đội thuế (giảm 14 đội thuế).

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngay sau khi sáp nhập, các chi cục thuế khu vực đã nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động hiệu quả, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách của các địa phương. Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa-Đắk Glong và Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp - Tuy Đức luôn đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện tốt dự toán thu thuế, phí, lệ phí được giao trong năm 2019 và luôn duy trì ở tốp đầu của ngành Thuế. Chỉ tính riêng tại Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong, năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Gia Nghĩa thực hiện được là 886 tỷ đồng, đạt 104% dự toán giao. Nỗ lực của các chi cục thuế khu vực nói riêng, toàn ngành Thuế nói chung đã góp phần đưa kết quả tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 thực hiện được 2.600 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch.

Chia sẻ về những kết quả ban đầu sau sáp nhập các chi cục thuế, ông Trần Văn Long, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, để thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất này, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, chuẩn bị các bước rất kỹ lưỡng và đã hoàn thành tốt các yêu cầu của Tổng cục Thuế. Vì vậy, ngay sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động, các chi cục thuế khu vực đã sớm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý tài chính, tài sản để hoạt động thông suốt, triển khai kịp thời nhiệm vụ quản lý thuế theo đúng quy định… Người nộp thuế không gặp khó khăn, không ảnh hưởng gì đến tiến độ thu thuế. Việc hợp nhất giúp tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, công chức nỗ lực công tác. Kết quả này đã giúp ngành Thuế tỉnh quyết tâm không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung, phấn đấu hoàn thành tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2019.

Có thể khẳng định, với sự tích cực, chủ động và chuẩn bị kỹ về mọi mặt, mặc dù thời gian đầu không tránh khỏi những khó khăn nhưng nhìn chung đến nay việc sắp xếp lại các phòng chức năng, thành lập Chi cục Thuế khu vực không gây ra biến động lớn, các bộ phận chuyên môn ngành Thuế tỉnh đều đáp ứng tốt yêu cầu và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Việc phát huy tổ chức đảng, đoàn thể, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong công chức, người lao động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để cùng xây dựng ngành Thuế tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Cán bộ thuế Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn kê khai thuế

Tiếp tục cho lộ trình tiếp theo

Năm 2020, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, hợp nhất chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đó, ngành Thuế sẽ tiến hành thực hiện hợp nhất 4 chi cục thuế các huyện thành 2 chi cục thuế khu vực: Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk Song và Chi cục Thuế khu vực Cư Jút - Krông Nô. Để thực hiện tốt chủ trương này, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng đề án, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông về kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế, về lựa chọn tên gọi, nơi đặt trụ sở của chi cục thuế khu vực dự kiến hợp nhất trong năm 2020 đồng thời trình Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính phê duyệt theo quy định.

Cùng với việc triển khai xây dựng kế hoạch, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành chấp hành tốt chủ trương về sắp xếp, sáp nhập nhưng đồng thời vẫn phải thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhằm thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Việc sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế được toàn ngành quán triệt sát sao, chặt chẽ, với tiêu chí phải bảo đảm ổn định hoạt động của bộ máy, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

Kinh nghiệm từ thực hiện sáp nhập 4 chi cục thuế các huyện, thị xã thành Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong và Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp - Tuy Đức trong năm 2019 sẽ giúp Cục Thuế tỉnh triển khai chủ trương này đạt nhiều kết quả hơn đối với 2 chi cục thuế khu vực sẽ sáp nhập trong năm 2020.

1,762
Viết bình luận mới