HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng

Cập nhật ngày: 22/01/2017 | 20:12 GMT+7

Đảng ta vĩ đại như biển rộng như núi cao, Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no. Công ơn Đảng thật là to, Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. (Lời khai mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lễ kỷ niệm lần thứ 30 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 05/01/1960).

 

Cho đến mùa xuân này, “pho lịch sử bằng vàng” ấy đã trải qua 87 năm lịch sử, và cũng chừng ấy thời gian, nhân dân Việt Nam tự hào rằng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, với một đường lối đúng đắn, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi mang tính chất chiến lược, tạo bước ngoặt to lớn đối với vận mệnh nước nhà. Để rồi, từ trong những đêm trường nô lệ, nhân dân ta đã tiến lên giành độc lập dân tộc, thu non sông về một mối, xây dựng đất nước ngày càng ấm no, giàu mạnh, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một trong những dân tộc tiên phong trong thời đại mới. “Đảng ta” luôn là hai tiếng thân thương và tha thiết trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Đảng ta vĩ đại - vì Đảng tiêu biểu cho sức mạnh trí tuệ của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu những tinh hoa của văn hóa nhân loại. Ngay từ khi thành lập, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của sự kết hợp ba yếu tố: Chủ nghĩa Mác – Lênin; phong trào công nhân; phong trào yêu nước Việt Nam, đó chính là nét riêng, độc đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều mà không có ở bất kỳ một Đảng nào khác trên thế giới. V.I Lênin nói rằng, Đảng cộng sản là trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng cộng sản là đạo đức, là văn minh. Đó chính là bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của Đảng và cũng là cội nguồn làm nên sức mạnh của Đảng ta suốt 87 năm qua. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn đứng vững trên lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, coi đó là điểm xuất phát, là mục tiêu của mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Trong quá trình xây dựng Đảng và lãnh đạo cách mạng của Đảng, nhất là lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, như các văn kiện của Đảng đã chỉ ra, Đảng ta không chỉ có những ưu điểm và thành tựu mà còn có những khuyết điểm và yếu kém. Đảng đã nghiêm túc tự phê bình và thẳng thắn đấu tranh để khắc phục yếu kém, sửa chữa sai lầm trong hoạt động lãnh đạo của mình. Cuộc sửa sai sau cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức (1956) cũng như việc tự phê bình của Đảng tại Đại hội VI (1986) với phương châm “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, cùng với sự mạnh mẽ, quyết liệt của toàn Đảng trong cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay từ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là những minh chứng cho điều đó.

Hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục đạt được những kỳ tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta vượt ngưỡng cửa của nước nghèo và kém phát triển, kinh tế hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng, các mặt văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều có những chuyển biến tốt… Với vị thế của Việt Nam hôm nay, toàn dân ta ngày càng thêm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là sức mạnh củng cố thêm niềm tin, lòng quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa. Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng: Cội nguồn thành công của công cuộc giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước ta là nhờ sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc của 87 năm xây dựng và phát triển, nhưng chúng ta cũng không ngủ quên trong chiến thắng. Chúng ta hiểu rằng, con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay vẫn không hề bằng phẳng, mặc dù công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta những năm qua tuy giành được những thắng lợi, nhưng nền kinh tế nước ta hiện nay còn nhiều khó khăn, các vấn đề xã hội vẫn còn gay gắt; cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới tiếp tục gây tác động xấu đối với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nước ta; vấn đề chủ quyền quốc gia, biên giới, hải đảo đang là vấn đề nóng hơn bao giờ hết. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh những mặt tiến bộ, tích cực thì vẫn còn nhiều biểu hiện tiêu cực, tình trạng tham nhũng, quan liêu trong bộ máy, cơ quan, cán bộ nhà nước làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, như Văn kiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XI đã chỉ ra “những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, thống nhất và hợp tác của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta những năm sắp tới một lần nữa đòi hỏi, thách thức bản lĩnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta, trước những khó khăn, phải "giỏi tay lái, vững tay chèo", đưa nước ta thoát khỏi những nước có thu nhập trung bình thấp, vươn lên thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế. Muốn vậy, cần phải xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về tổ chức, thật sự trí tuệ, đạo đức và văn minh. Lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục kiên định  và nhất quán đường lối lãnh đạo, đường lối ấy chính là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường cho toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam kể từ khi ra đời cho đến nay, đó là:

Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng  Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đồng thời không ngừng được bổ sung, phát triển lý luận bằng những kết luận mới được rút ra từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam để đề ra đường lối thích hợp cho thời kỳ mới.

Tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh làm chủ đất nước của nhân dân. Chú trọng đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Từ khi ra đời cho đến nay, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại là quan điểm nhất quán của Đảng, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam, là yếu tố hợp thành sức mạnh tổng hợp của cách mạng.

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu thể hiện ở đường lối và bản lĩnh chính trị đúng đắn của Đảng cũng như của từng cán bộ, đảng viên, đó là kiên định con đường cách mạng, không bi quan, dao động trước những khó khăn, thử thách, vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng, vào con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để tiếp tục xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh là điều cần thiết. Bản lĩnh chính trị còn thể hiện ở sự dũng cảm thừa nhận sai lầm và quyết tâm sửa chữa sai lầm vì lợi ích của nhân dân, đó còn là tinh thần đấu tranh bảo vệ chế độ; phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Song, trong hành trang của dân tộc bước vào thời kỳ mới – thời kỳ toàn Đảng, toàn dân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, với một Đảng có bề dày truyền thống và bản lĩnh cách mạng kiên cường, với tất cả những gì toàn Đảng, toàn dân ta đã tạo dựng 87 năm qua là cơ sở quan trọng, bồi đắp niềm tin, cổ vũ toàn thể dân tộc ta vững bước tiến lên, vững bước đổi mới toàn diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện bằng được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sánh vai các nước trên thế giới trong nhịp khẩn trương của thời đại.

Cẩm Trang

4,616
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Bắt đầu vào năm học mới, nhiều phụ huynh lại băn khoăn về các khoản thu, chi ở các trường học. Bạn có thắc mắc, hay quan tâm đến các khoản thu thêm ở các trường học hiện nay hay không?