• Binh đoàn 16 vững bước phát triển
  • 15:39 01/02/2021
  • Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), thực hiện nhiệm vụ “Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn trọng yếu, chiến lược dọc tuyến biên giới Nam Tây Nguyên - Bình Phước”.
  • Gia Nghĩa hướng tới mục tiêu đô thị thông minh
  • 15:34 01/02/2021
  • Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt mục tiêu phấn đấu đưa đô thị Gia Nghĩa trở thành thành phố hiện đại, thông minh, cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2025.